ekonomika przedsiębiorstwa - odpowiedzi na zagdanienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekonomika przedsiębiorstwa - odpowiedzi na zagdanienia - strona 1 ekonomika przedsiębiorstwa - odpowiedzi na zagdanienia - strona 2 ekonomika przedsiębiorstwa - odpowiedzi na zagdanienia - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomika - jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.
Ekonomika Przedsiębiorstw - nauka o zależnościach ekonomicznych zachodzących między poszczególnymi czynnikami potrzebnymi do wytwarzania dóbr i świadczenia usług oraz o zasadach organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwach.
Przedsiębiorstwo - samodzielna, samorządna i samofinansująca się jednostka gospodarcza posiadająca osobowość prawną (Ustawa o przedsiębiorczości 1981).
Przedsiębiorczość - to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy.
Biznesplan - jest podstawowym dokumentem przedstawiającym zamierzone działania przedsiębiorstwa w określonym czasie w oparciu o kluczowe zmienne oraz kryteria i mierniki oceny działania przedsiębiorstwa.
Otoczenie Przedsiębiorstwa - to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe. Otoczenie przedsiębiorstwa dzielimy na: Zewnętrzne , Wewnętrzne
Otoczenie Bliższe - zwane inaczej otoczeniem konkurencyjnym przedsiębiorstwa, mikrootoczeniem - to ogół podmiotów, które wpływają na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać.
Otoczenie Dalsze - organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. Należy do nich pięć wymiarów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy.
Misja Firmy - jest precyzyjnym wyrażaniem (w języku zrozumiałym dla członków firmy i jej otoczenia) dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji. Misja jest więc ujęciem wizji strategicznej dla potrzeb zarządzania.
Przedsiębiorstwo Jednoosobowe - należy (niezależnie od liczby pracowników) do jednego właściciela, będącego osobą fizyczną. Prowadzone jest i reprezentowane przez właściciela, który jest przedsiębiorcą. Odpowiada on w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojego przedsiębiorstwa tj. majątkiem firmy i majątkiem osobistym.
Strategia Przedsiębiorstwa - to ogólny program rozwoju działalności firmy.
Spółka Kapitałowa - rodzaj spółki, w której najważniejszym elementem jest majątek spółki (kapitał). Należy do nich spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Próg Rentowności Produkcji - przedstawia taką wielkość produkcji, przy której koszty własne zrównają się z wartością sprzedaży.


(…)

… wspólników, nie mająca osobowości prawnej, cechująca się osobistą (majątkową) odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki i osobistym prowadzeniem spraw spółki. Spółki osobowe to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.
Środek Trwały - to składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa, wyróżniający się następującymi cechami: Długim czasem użytkowania (powyżej…
…, czynności potrzebnych do realizacji założonego celu.
Jako podmiot jest rozumiana jako uporządkowana, sztucznie stworzona całość społeczna, która poprzez koordynację działalności członków i zasobów rzeczowych przeprowadza planowe transakcje z otoczeniem, realizując cele twórcy.
76. Co to jest globalny alians strategiczny przedsiębiorstwa?
Umowy o współpracy pomiędzy konkurującymi przedsiębiorstwami…
….
77. Jakie są formy współpracy przedsiębiorstw?
1.Formy kooperacyjne współpracy przedsiębiorstw
-kooperacja umowna
-kooperacja bezumowna
-kooperacja przemysłowa
-joint-venture
-alians strategiczny
-networking
-klaster przemysłowy
2.Formy koncentracyjne współpracy przedsiębiorstw
-fuzja
-przejęcie
-holding
6. Jakie są uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa?
Usytuowanie makroekonomiczne (ogólne…
….Monitorowanie trendów cenowych
4.Tworzenie aliansów strategicznych, zawieranie umów partnerskich, negocjacje handlowe, ustalanie warunków kontraktów
5.Zarządzanie zapasami
6.Współuczestnictwo w powstawaniu nowego wyrobu
7.Poszukiwanie nowych źródeł zakupu (nowości rynkowych)
8.Analiza potrzeb długoterminowych firmy
9.Wprowadzanie systemów zarządzania jakością
10.Wybór i zarządzanie współpracą z dostawcami
11…
… (np. Kodeks spółek handlowych, prawo spółdzielcze, ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, statut, itp.).
-Kapitał własny powinien w zasadzie finansować potrzeby stałe.
-Powstaje na skutek:
•Wniesienia przez właściciela (założyciela) wartości pieniężnych lub rzeczowych (aportu) i utworzenia w ten sposób kapitału powierzonego, zwanego również podstawowym (zakładowym).
•Gromadzenia części nadwyżki…
…. Jakie znasz sposoby wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne?
•Eksport •Sprzedaż licencji za granicę •Franszyza (ang. franchising) •Joint venture z przedsiębiorstwem kraju goszczącego •Założenie własnego przedsiębiorstwa (jednostki zależnej)
63. Jakie znasz wskaźniki w analizie finansowej przedsiębiorstwa?
Grupy wskaźników :
-Płynność finansowa- Zadłużenie-Rentowność -Sprawność działania -Rynek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz