Leasing - omówienie - pojęcie i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leasing - omówienie - pojęcie i rodzaje - strona 1 Leasing - omówienie - pojęcie i rodzaje - strona 2 Leasing - omówienie - pojęcie i rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i rodzaje leasingu.
Leasing - jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.
W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej
stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy
podlegającej amortyzacji (środek trwały, WNiPR, grunty) na pewien uzgodniony w umowie
leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (czynsz/raty leasingowe).
Rodzaje leasingu:
1. Leasing bezpośredni (bezpośrednio od producenta)
2. Leasing pośredni (między producentem a użytkownikiem jest firma leasingowa)
3. Leasing finansowy (kapitałowy)
I.
II.
Czas trwania zbliżony do okresu amortyzacji
Przedmiot jest własnością Finansującego
III.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający
IV.
Przeniesienie własności może być zagwarantowane w umowie
V.
Rata leasingowa jest podzielona na część kapitałową i odsetkową
i. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego
ii. Część kapitałowa obniża zysk po opodatkowaniu u Korzystającego
VI.
Podatek VAT płatny z góry
4. Leasing operacyjny (bieżący)
I.
II.
Czasowe przekazanie dobra inwestycyjnego
Czas ten jest przeważnie krótszy niż okres amortyzacji dobra
III.
Suma rat odpowiada co najmniej wartości początkowej
IV.
Raty leasingowe stanowią dla Korzystającego koszt uzyskania przychodu
V.
VI.
Przedmiot podlega amortyzacji u Finansującego
Korzystający może mieć zagwarantowane prawo zakupu dobra po zakończeniu
umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek VAT
5. Leasing zwrotny (finansujący kupuję od przyszłego korzystającego dane dobro, a
następnie oddaje mu je w użytkowanie, dzięki temu korzystający zatrzymuje dobro i
ma środki na inne cele)
6. Leasing tenencyjny (to samo co zwrotny tylko dla nieruchomości)
Podmiot leasingu – rzecz ruchoma lub nieruchoma służąca celom zarobkowym użytkownika,
dobro o charakterze inwestycyjnym w rachunkowości zwane środkiem trwałym (wtf fuksa?):

Środki transportu

Maszyny i urządzenia

Linie technologiczne

Sprzęt biurowy

nieruchomości
Czynsz leasingowy – wyrażona w pieniądzu zapłata za użytkowanie przedmiotu leasingu.
Wysokość, ilość oraz terminy płatności poszczególnych czynszów określone są przy
zawieraniu umowy na cały okres jej trwania
Czynsz inicjalny – wstępna opłata
Depozyt gwarancyjny (kaucja) – zwracany po zakończeniu umowy
Opłaty manipulacyjne – jednorazowe lub cykliczne np. ubezpieczenie sprzętu, podatek od
nieruchomości
Harmonogram finansowy – dokument określający terminy i wysokość wszystkich opłat
Opcja wykupu – zobowiązanie finansującego do sprzedaży przedmiotu po zakończeniu
umowy
Uczestnicy operacji leasingowych:
1. Finansujący
2. Korzystający
3. Poręczyciel
4. Bank
5. Dostawca
6. Towarzystwo ubezpieczeniowe
Zalety leasingu:
1. Szybkie pozyskanie – czerpanie zysków – bez inwestowania własnych środków
pieniężnych
2. Rozłożenie kosztów w czasie – pieniądz z czasem traci na wartości
3. Wyleasingowany sprzęt „pracuje sam na siebie”
4. Raty ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz