Leasingwybrane zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leasingwybrane zagadnienia - strona 1 Leasingwybrane zagadnienia - strona 2 Leasingwybrane zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

1 1 Leasing Leasin Wybrane zagadnienia Wybrane zagadnieni 2 Plan 1. Pojęcie leasingu 2.Klasyfikacja leasingu 3.Ewidencja leasingu 4.Leasing a prawo podatkowe 5.Leasing a obowiązek badania sprawozdania finansowego 3 Leasing Lease (ang.) wynajmowanie dzierŜawienie 4 Podstawy prawne leasingu Kodeks Cywilny Ustawa o rachunkowości MSR 17 5 Kodeks Cywilny Przez umowę leasingu  finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do  uŜywania albo uŜywania i pobierania poŜytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pienięŜne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z  tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. 6 Ustawa o rachunkowości JeŜeli jednostka przyjęła do uŜywania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze  stron – finansujący, oddaje drugiej stronie – korzystającemu, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego uŜywania  lub równieŜ pobierania poŜytków na czas oznaczony, środki te zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeŜeli umowa spełnia  jeden z warunków: 1) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, 2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niŜszej od  wartości rynkowej z dnia nabycia, 3) . . .   7 MSR 17 Umowa na mocy której w zamian za opłatę lub serie opłat, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy  prawo do uŜytkowania danego składnika aktywów, które zawierają postanowienia dające dzierŜawcy  prawo do nabycia tytułu prawnego do tego składnika aktywów pod warunkiem spełnienia uzgodnionych  warunków (tzw. umowy dzierŜawy z opcją zakupu). 8 Kryteria klasyfikacji leasingu 1) Liczba podmiotów występujących w transakcji 2) Czas trwania umowy w stosunku do okresu ekonomicznej uŜyteczności 3) Charakter zobowiązań wynikających z zawartej umowy 4) Rodzaj dóbr będących przedmiotem leasingu 5) Obowiązki przejęte przez strony umowy 6) Kryterium zwrotu kosztów 7) Czas trwania umowy 8) Opcje zawarte w umowie 9 Liczba podmiotów występujących w transakcji 1 • Leasing pośredni 2 Między producentem a klientem pośredniczy firma leasingowa, która kupuje sprzęt od producenta, a następnie oddaje go w leasing  klientowi 2 • Leasing bezpośredni

(…)

… finansujący,
- Leasing finansowy (kapitałowy) – amortyzacji dokonuje korzystający ,
- Leasing gruntów – nie podlega amortyzacji
39
Leasing operacyjny
a ujęcie podatkowe
Cechy leasingu operacyjnego według ustaw podatkowych:
- Umowa jest zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, w przypadku
podlegających amortyzacji m. in. Rzeczy ruchomych, albo została zawarta…
…),
- Wydatki eksploatacyjne,
- Składki ubezpieczeniowe (jeŜeli z treści umowy wynika, Ŝe korzystający jest zobowiązany ubezpieczyć przedmiot umowy).
41
Leasing finansowy
a ujęcie podatkowe
Cechy leasingu finansowego według ustaw podatkowych:
- Umowa zawarta jest na czas oznaczony (ale nie ma ograniczeń co do czasu trwania umowy),
- Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o naleŜny VAT, odpowiada…
… bezpośredni
Producent sprzętu jest jednocześnie leasingodawcą
10
Czas trwania umowy w stosunku do okresu ekonomicznej uŜyteczności
11
Leasing operacyjny
- czas trwania umowy jest krótszy od gospodarczej uŜywalności przedmiotu leasingu
- Suma opłat znacznie niŜsza od wartości rzeczy,
- z zasady w wyniku jednej transakcji finansujący nie odzyskuje całości nakładów
związanych z nabyciem rzeczy
Leasing finansowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz