Politechnika Warszawska - strona 193

Modele obliczeniowe konstrukcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Modele obliczeniowe konstrukcji Modele obliczeniowe konstrukcji są podstawą do prowadzenia obliczeń mających na celu wyznaczenie sił wewnętrznych, deformacji czy charakterystyk dynamicz­nych konstrukcji. W obliczeniach konstrukcji mostowyc...

Modelowanie przęseł na długości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Modelowanie przęseł na długości Odrębnym zagadnieniem jest modelowanie przęseł na długości. Jeśli przęsła mają stały przekrój, nie występują praktycznie żadne problemy. Przęsła o zmien­nym przekroju wymagają uwzględnienia tego faktu w modelu. Np. ...

Montaż elementów belkowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554

Montaż elementów belkowych Najprostsze w montażu elementy belkowe uzyskuje się drogą przecięć płasz­czyznami pionowymi równoległymi do osi mostu, których długość jest równa dłu­gości przęsła. Można je zmontować przy użyciu dźwigów samochodowych, kolejo­wych lub

Najprostsze modele przęseł - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Najprostsze modele przęseł tworzone z elementów dwuwymiarowych klasy e2 Najprostsze modele przęseł tworzone z elementów dwuwymiarowych klasy e2 są wykorzystywane przy modelowaniu przęseł płytowych (elementy płytowe). Rów­nież konstrukcje powłokowe...

Nawierzchnia mostu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

Nawierzchnia mostu Nawierzchnia jest tym elementem konstrukcji, po którym odbywa się ruch. Konstrukcja nawierzchni zależy od rodzaju ruchu jaki po niej się odbywa. W związ­ku z tym można wyróżnić nawierzchnie na mostach drogowych, tramwajowych, kolejowych i ciągach pieszych. Nawierzchnia na mostach...

Obciążenia dodatkowe i wyjątkowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484

Obciążenia dodatkowe i wyjątkowe Do obciążeń dodatkowych zalicza się te obciążenia zmienne, które działają równocześnie z obciążeniami stałymi, a których przeniesienie nie jest celem obli­czanego obiektu lub jego części (oznaczenie D). Zalicza się do nich m.in. (jeśli nie spełniają kryteriów stawia...

Obciążenia taborem tramwajowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2289

Obciążenia taborem tramwajowym Obciążenie taborem tramwaj owym j est traktowane jako szczególny przypadek ob­ciążenia drogowego. Może ono wystąpić w trzech wariantach: - obiekt jest przeznaczony wyłącznie dla ruchu tramwajowego i obciążenie tabo­...

Obciążenia wywołane zmianami temperatury - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

Obciążenia wywołane zmianami temperatury Pod wpływem zmian temperatury konstrukcja ulega deformacji (wydłużeniu, skró­ceniu, wygięciu). W układach, które mają swobodę deformacji, efekty termiczne nie powodują powstania dodatkowych sił wewnętrznych (np. układy statycznie wyzna-czalne, statycznie nie...

Obciążenia związane z wykolejeniem pociągu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Obciążenia związane z wykolejeniem pociągu Obciążenie wykolejeniem pociągu należy uwzględniać w przypadku mostów o roz­piętości większej niż 15 m. Obciążenie to zalicza się do obciążeń wyjątkowych. W obliczeniach nie uwzględnia się współczynni...

Obciążenie obiektów pojazdami ciężkimi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2751

Obciążenie obiektów pojazdami ciężkimi Za obciążenie spełniające wymogi normy PN-85-S-10030 należy uznać każde ob­ciążenie, które wywołuje w przyjętym układzie obciążeń siły wewnętrzne nie prze­kraczające sił obliczeniowych ustalonych dla ...