Modelowanie przęseł na długości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modelowanie przęseł na długości - wykład - strona 1 Modelowanie przęseł na długości - wykład - strona 2 Modelowanie przęseł na długości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Modelowanie przęseł na długości
Odrębnym zagadnieniem jest modelowanie przęseł na długości. Jeśli przęsła mają stały przekrój, nie występują praktycznie żadne problemy. Przęsła o zmien­nym przekroju wymagają uwzględnienia tego faktu w modelu. Np. dla przęsła pły­towego o zmieniającej się grubości można skokowo zmienić sztywności na długości odcinków podziału na elementy, przyjmując średnie charakterystyki na odcinkach podziału lub zastosować elementy o zmiennych charakterystykach przekrojowych (liniowo lub nieliniowo na długości elementu) (rys. 8.13). Dodatkowo można uwzględnić lub nie fakt zakrzywienia powierzchni środkowej. Konstrukcje prze­strzenne takie jak mosty kratowe czy łukowe wymagają z reguły stosowania modeli przestrzennych, niezależnie od typu użytych do modelowania elementów. Ponadto bardzo często nie jest możliwe zastosowanie elementu jednego typu.
Szczególnego podejścia wymagają przęsła o nieregularnym ukształtowaniu w planie. Przeważnie w takich wypadkach wymagane jest stosowanie znacznej licz­by różnych elementów modelujących. Brak jest również w tym przypadku możli­wości stosowania uproszczeń wynikających np. z symetrii konstrukcji. W efekcie rozwiązanie zadania wymaga zaawansowanych i uniwersalnych programów kom­puterowych, niekiedy wspartych badaniem modelowym.
Podobnie szczególnego podejścia wymaga modelowanie mostów wiszących i podwieszonych. Ponieważ w konstrukcjach tego typu zmiana geometrii układu, będąca skutkiem obciążeń, ma istotny wpływ na rozkład sił wewnętrznych, przyjęty model musi umożliwiać jego uwzględnienie. W związku z tym, w obliczeniach tego typu konstrukcji stosuje się analizę nieliniową z uwzględnieniem teorii II rzędu. Analiza w zakresie liniowo-sprężystym jest stosowana w zasadzie jedynie na wstęp­nym etapie obliczeń. Do tworzenia modeli mostów wiszących i podwieszonych naj­częściej używa się płaskich lub przestrzennych modeli prętowych (rys. 8.14) lub
modeli mieszanych, w których pomost jest modelowany płaskimi elementami płyto­wo-tarczowymi, a pylony i cięgna elementami prętowymi. Modele płaskie są niewy­starczające, ponieważ nie dają możliwości analizowania wpływu sił nierównomierne­go rozmieszczenia obciążenia względem osi mostu oraz wpływu sił prostopadłych do osi mostu, a które w sposób istotny wpływają na rozkład sił wewnętrznych. W przypadku podpór zagadnienie modelowania może dotyczyć:
- łożysk,
- korpusu podpór,
- fundamentów.
Z reguły wszystkie elementy korpusu podpory modeluje się jako jedną całość, przy czym oddziaływanie przęseł traktuje się jako obciążenie zewnętrzne, uwzględ­niając w obliczeniach zgodność odkształceń w miejscu wzajemnego połączenia. Nie­kiedy, a dotyczy to np. konstrukcji ramowych, nie stosuje się oddzielnego modelo­wania podpór, a całą konstrukcję - tj. podpory przęsła traktuje się jako integralną całość. Modelując podpory słupowe na ogół stosuje się elementy prętowe, a podpo­ry w formie ścian - elementy tarczowe. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz