Obciążenia związane z wykolejeniem pociągu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia związane z wykolejeniem pociągu - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Obciążenia związane z wykolejeniem pociągu
Obciążenie wykolejeniem pociągu należy uwzględniać w przypadku mostów o roz­piętości większej niż 15 m. Obciążenie to zalicza się do obciążeń wyjątkowych. W obliczeniach nie uwzględnia się współczynnika dynamicznego. Schemat obcią­żenia wykolejonym taborem kolejowym pokazano na rysunku 7.32. Należy rozpat­rzyć dwa przypadki i wybrać ten, który daje większe wartości sił wewnętrznych. W mostach wielotorowych zakłada się możliwość wykolejenia tylko na jednym to­rze, przy czym przyjmuje się, że pozostałe tory nie są obciążone.
Przypadek 1
Należy założyć obciążenie dwoma siłami liniowo rozłożonymi co 1,40 m; z tym, że odległość siły zewnętrznej w stosunku do osi toru nie może być większa niż 2,10 m. Wartość obciążenia na jedną linię wynosi 50 kN/m przy długości obciążenia równej 6,40 m, na pozostałym nieograniczonym odcinku obciążenie liniowe powinno wy­nosić 25 kN/m. Jeśli na moście znajduje się podsypka o grubości nie mniejszej niż 0,5 m, obciążenie liniowe można rozłożyć na paśmie o szerokości 0,45 m symet­rycznie względem obciążeń liniowych.
Przypadek 2
Obciążenie pionowe, równoległe do osi toru, rozłożone równomiernie wzdłuż linii na odcinku 20 m i wartości 80 kN/m. Obciążenie to należy zaczepić wzdłuż krawę­dzi wewnętrznej koryta balastowego.
Przypadek 2 należy uwzględniać również przy sprawdzaniu stateczności kon­strukcji.
Uderzenia boczne taboru
Siły te są wynikiem oddziaływania taboru na konstrukcję, jako efekt niedoskonałoś­ci współpracy lokomotywy i wagonów z podłożem. W normie siłę tę przyjęto jako obciążenie skupione, prostopadłe do osi toru, poziome, zaczepione w najniekorzyst­niejszym miejscu na poziomie górnej krawędzi szyny, wynoszące 50 kN dla stężeń oraz 100 kN dla przęsła jako całości. Przy torach na podsypce o grubości co naj­mniej 0,5 m obciążenie to należy rozłożyć na odcinku 4,0 m. Siły te należy zaliczać do układu podstawowego w odniesieniu do stężeń i podpór, zaś - do układu dodat­kowego w odniesieniu do przęseł.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz