Politechnika Warszawska - strona 192

Materiały i wyroby do budowy mostów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 784

Materiały i wyroby do budowy mostów Uwagi ogólne Na wybór materiałów i wyrobów do budowy mostów mają wpływ różne czynniki takie, jak: - obciążenia użytkowe, - lokalizacja mostu i warunki środowiskowe, - przewidywany okres użytkowania, - udział materiałów i wyrobów w kosztach budowy i utrzymani...

Materia_y i wyroby na wyposa_enie mostów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Materiały i wyroby na wyposażenie mostów Z przykładowego zestawienia podanego w punkcie 2.1 wynika, że trwałość elemen­tów wyposażenia mostów jest znacznie mniejsza od trwałości konstrukcji. Fakt ten ma istotny wpływ na sumaryczne nakłady na elementy wyposażenia obejmujące łącznie fazę budowy i faz...

Materiały kompozytowe urządzenia i wyroby budowlane - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Materiały kompozytowe urządzenia i wyroby budowlane Materiały kompozytowe Materiały kompozytowe stosowane lub mające szanse zastosowania w mostownic­twie można podzielić na: - kompozyty betonopodobne, - tworzywa sztuczne zbrojone włóknami. Niektóre z tych materiałów można wykorzystać do budowy ...

Materiały na fundamenty i podpory - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Materiały na fundamenty i podpory Fundamenty i podpory masywne (filary, przyczółki! mające kontakt z gruntem i wodą, obecnie wykonuje się wyłącznie zJafitoSAJ- Wyjątek stanowią przepusty, któ­re mogą być wykonywane także z blach falistych i tworzyw sztucznych. Na podpo­ry lekkie wykorzystywany jest...

Materiały na przęsła - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Materiały na przęsła W doborze materiałów konstrukcyjnych na przęsła wiodącą rolę odgrywająjuż obciążenia. Przy dominujących obciążeniach stałych (ciężar własny i wyposażenie) lub obciążeniach ąuasi-statycznych wolnozmiennych istotną cechą będzie wytrzy­małość materiałów ewentualnie ich odporność n...

Metoda nasuwania poprzecznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2597

Metoda nasuwania poprzecznego Oprócz metody nasuwania podłużnego stosowana też bywa metoda nasuwania poprzecznego. Stosuje się ją głównie wtedy, gdy w celu wybudowania obiektu prze­rywającego istniejący nasyp należy ograniczyć zamknięcia ruchu na trasie. W tym przypadku wykonuje się przęsła łącznie...

Metoda rozciętej poprzecznicy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3241

Metoda rozciętej poprzecznicy Zastosowanie metody rozciętej poprzecznicy jest bardzo ograniczone, bowiem rzadko zdarza się rozcinanie poprzecznie nad belkami podłużnymi i ich przegubo­we połączenie, ponadto metoda zakłada, że wyznaczona l.w.r.p.o. dla poprzecznicy obowiązuje na całej długości przęs...

Model fizyczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

Model fizyczny Pojęcie modelu fizycznego oznacza wyidealizowany układ fizyczny, który dla ba­danego zagadnienia odpowiada rzeczywistemu układowi tylko pod względem jego istotnych cech. Model fizyczny powstaje w wyniku przeprowadzania uprosz...

Model obciążeń konstrukcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

Model obciążeń konstrukcji Modelowanie obciążeń działających na konstrukcję dotyczy dwóch zagadnień: - modelowania obciążeń rzeczywistych, - dyskretyzacj i obciążeń rzeczywistych (normowych), z punktu widzenia przydat­ności do obliczeń numerycznych; dyskretyzacja musi uwzględniać model geome­trii...

Modele geometrii konstrukcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1190

Modele geometrii konstrukcji Modele stosowane do opisu konstrukcji można sklasyfikować za pomocą dwóch parametrów: - wymiaru elementów zastosowanych do budowy modelu, wyróżniając elementy: jednowymiarowe (e'), dwuwymiarowe (e2) i trójwymiarowe (e3), - wymiaru przestrzeni, w której są usytuowane e...