Politechnika Śląska - strona 211

Układy równań liniowych - metody iteracyjne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

WYKŁAD 7 UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH – METODY ITERACYJNE STACJONARNE METODY ITERACYJNE Omawianie metod iteracyjnych rozpoczniemy od przedstawienia macierzy wyjściowego układu równań AX = B w postaci sumy (1) A =S+D+T= D+J (2) macierzy t...

Układy równań nieliniowych - metody netwona - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

WYKŁAD 8 UKŁADY RÓWNAŃ NIELINIOWYCH METODY NEWTONA DLA UKŁADÓW RÓWNAŃ Wszystkie skalarne metody iteracyjne rozwiązania pojedynczego równania nieliniowego dają się teoretycznie rozszerzyć na przypadek układu równań nieliniowych. Metody iteracyjne Newtona mo na uogólnić korzystając z pojęcia ró ...

Interpolacja wielomianowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

WYKŁAD 9 INTERPOLACJA WIELOMIANOWA INTERPOLACJA – POJĘCIA PODSTAWOWE W ograniczonym przedziale [ a , b] rozpatrzmy ciąg punktów: a = x0 j (5) Wyznacznik podstawowy tego układu równań n ... x0 1        tak więc układ ró...

Zbieżności interpolacji - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

WYKŁAD 10 ZBIEŻNOŚĆ INTERPOLACJI WIELOMIANOWEJ WIELOMIANOWE FUNKCJE SKLEJANE HERMITE’A ZBIE NOŚĆ INTERPOLACJI WIELOMIANOWEJ W poprzednich rozdziałach stwierdziliśmy, e istnieje dokładnie jeden wielo-mian interpolacyjny, który mo e być re...

Wielomianowe funkcje sklejane trzeciego stopnia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

WYKŁAD 11 WIELOMIANOWE FUNKCJE SKLEJANE TRZECIEGO STOPNIA Przedstawimy najpierw funkcję sklejaną Hermite’a S H ( x) (z defektem dwa), która charakteryzuje się następującymi własnościami: - w ka dym podprzedziale [ xi−1 , xi ] (i = 1, ..., n) jest wielomianem trzeciego stopnia, = 2 i + + i...

Różniczkowanie i całkowanie - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

WYKŁAD 12 RÓ NICZKOWANIE I CAŁKOWANIE RÓ NICZKOWANIE NUMERYCZNE Ogólne wzory ró niczkowania numerycznego mo na uzyskać po zró niczkowaniu wzorów interpolacyjnych lub aproksymacyjnych. Nale y jednak przy tym pamiętać, e przybli one ró niczkowanie jest operacją mniej dokładną ni

Aproksymacja średniokwadratowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1701

WYKŁAD 13 APROKSYMACJA ŚREDNIOKWADRATOWA WIELOMIANAMI RADZAJE APROKSYMACJI Aproksymacja jest działem analizy numerycznej zajmującym się najbardziej ogólnymi zagadnieniami przybli ania funkcji, polegającymi na wyznaczaniu dla danej funkcji f ( x ) takich funkcji F(x), które w określonym sensie ...

Interpolacja funkcji dwóch zmiennych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1330

WYKŁAD 14 INTERPOLACJA FUNKCJI DWÓCH ZMIENNYCH Wszystkie przedstawione podczas wykładów metody interpolacji funkcji jednej zmiennej mogą być formalnie rozszerzone na przypadek funkcji n zmiennych niezale nych opierając się na zasadzie uzm...

Podstawy chemii - wprowadzenie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1512

Podstawy chemii • Wykład – 3 godz./tydzień • Ćwiczenia 3 godz./tydzień – 3 PK • Egzamin – 4 PK • Chemia ma charakter przedmiotu selekcyjnego, co oznacza, Ŝe jego zaliczenie warunkuje dalsze studia. • Jest teŜ wiele kolejnych przedmiotów, do których Podstawy chemii są niezbędne ... 1 Podst...

Jądro atomowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Jądro atomowe 1 Czy prawo zachowania masy jest zawsze spełnione ? Czy jest spełnione na poziomie atomowym ? • Masa kaŜdego izotopu jest sumą mas protonów, neutronów i elektronów. Wkład elektronów jest mało znaczący. • Masa danego izot...