Politechnika Śląska - strona 212

Podstawy chemii fizycznej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Jak zbudowana jest materia ? Elektron º Oczywiście z atomów ... Jądro º Rozmiary atomu Ale jakie są współzaleŜności pomiędzy elementami atomu ? Czy elektrony krąŜą wokół jądra, tak jak planety wokół Słońca ? (model planetarny Rutherforda) A moŜe da się stworzyć - na gruncie praw fizyki -s...

Dualizm korpuskularno-falowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

DUALIZM KORPUSKULARNO - FALOWY Louis Victor de Broglie (1892 - 1987): Ondes et quanta, Compt. Rend. 177, 507, (1923) PORUSZAJĄCA SIĘ CZĄSTKA = FALA FALA = PORUSZAJĄCA SIĘ CZĄSTKA DUALIZM KORPUSKULARNO - FALOWY DUALIZM KORPUSKULARNO -FALOWY h⋅c h⋅c E = h ⋅ν = ; λ= λ E E = mf ⋅ c ; E = p...

Mechanika kwantowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Mechanika kwantowa Stan układu złoŜonego z N cząstek określa funkcja falowa Q (x1, y1, z1, x2, y2, z2, xN, yN, zN,t) gdzie xk, yk, zk współrzędne k-tej cząstki W stanie stacjo...

Podstawy chemii fizycznej - wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Atom wodoru z r x y Równanie Schrödingera dla atomu wodoru $ HΨ = EΨ , Ψ = Ψ(x,y,z) h2 2 e2 ∇ Ψ− Ψ = E⋅Ψ 2m 4πε o r ( ∂ ∂ x2 2 + ∂∂y 2 + ∂∂z2 2 2 ) h2 e2 1 Ψ + 4πε o Ψ + E ⋅ Ψ = 0 2m r r = x2 + y2 + z2 Równanie Schrödingera dla atomu wodoru (c.d.) ∂ Ψ ∂ x2 2 + ∂ Ψ ...

Funkcje falowe w atomie wodoru - wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1288

Funkcje falowe w atomie wodoru Wartości przyjmowane przez liczby kwantowe n, l, m mają wpływ na postać funkcji falowej Ψ ( x, y, z ) = Ψ (r , ϑ , ϕ ) = Ψn,l,m (r , ϑ , ϕ ) Ψn,l,m (r , ϑ , ϕ ) = R n,l (r ) ⋅ Yl,m (ϑ , ϕ ) Funkcja, któr...

Atom wieloelektronowy - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Atom wieloelektronowy z rj2 re-e rj1 x y Energia w atomie z dwoma elektronami E=T+V 2 1 2 p p2 T = T1 + T2 = + 2m 2 m Vje1 Ze 2 1 =− ⋅ 4π ε o rje1 Vje2 Ze 2 1 =− ⋅ 4π ε o rje2 e2 Vee = ⋅ ree przyciąganie 1 4π ε o odpychanie Energia w atomie z dwoma elektronami 1...

Wiązanie chemiczne - wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Wiązanie chemiczne ♦ Na czym polega wiązanie chemiczne ? ♦ Dlaczego się tworzy ? ♦ "Pierwiastki dąŜą do uzyskania na ostatniej powłoce konfiguracji gazu szlachetnego" Lewis, Kossel, Langmuir 1916-1919 (tzw. teoria Lewisa) ♦ Gerardowi N Lewisowi zawdzięczamy równieŜ sposób prezent...

Podstawy chemii fizycznej - wykład 10

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Homojądrowe cząsteczki dwuatomowe Cząsteczki dwuatomowe w drugim okresie Pierwiastki drugiego okresu Konfiguracja elektronowa w stanie podstawowym: Li Be B C N O F Ne K2s1 K2s2 K2s22p1 K2s22p2 K2s22p3 K2s22p4 K2s22p5 K2s22p6 K = 1s2 (He) 1 Orbitale walencyjne drugiego okresu...

Własności kierunkowe wiązań - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Własności kierunkowe wiązań 2Py 2P x O 1s 1s H H Cząsteczka wody H2O Gdyby orbitale molekularne w cząsteczce wody były wynikiem nakładania się orbitali atomowych 2px i 2py tlenu z orbitalami 1s dwóch atomów wodoru, kąt pomiędzy wią...

Bodźce reakcji chemicznej - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Bodźce reakcji chemicznej O chemii mieszanin ... Kilka waŜnych pojęć UKŁAD - wyraźnie oddzielona (granicami) część otaczającej nas rzeczywistości materialnej; FAZA - homogeniczna (jednorodna) część układu, wykazująca określone własności fizyczne i ograniczona określonymi powierzchniami, nada...