Podstawy chemii - wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy chemii - wprowadzenie - strona 1 Podstawy chemii - wprowadzenie - strona 2 Podstawy chemii - wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy chemii
• Wykład – 3 godz./tydzień
• Ćwiczenia 3 godz./tydzień – 3 PK
• Egzamin – 4 PK
• Chemia ma charakter przedmiotu selekcyjnego, co
oznacza, Ŝe jego zaliczenie warunkuje dalsze
studia.
• Jest teŜ wiele kolejnych przedmiotów, do których
Podstawy chemii są niezbędne ...
1
Podstawy chemii (2)
• Wykładowca:

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki
A-0, III p. 305, tel (12) (617) 24-88
E-mail: komornik@uci.agh.edu.pl
Strona www:
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~komornik/
• Do czego słuŜą wykłady i jak się zdaje
egzamin ?
2
1
Podstawy chemii (3)
• Do czego słuŜą wykłady i jak się zdaje
egzamin ?
• Program wykładów i ćwiczeń odpowiada
dokładnie zawartości egzaminu, a to, co jest
w podręcznikach niekoniecznie
• Egzamin jest pisemny
• Ŝeby do niego przystąpić, trzeba zaliczyć
ćwiczenia
• kaŜdy ma prawo zdawać egzamin trzykrotnie
3
NajwaŜniejsze podręczniki
* A.Bielański - Chemia ogólna i nieorganiczna
* A.Bielański - Podstawy chemii nieorganicznej
* F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus - Chemia
nieorganiczna. Podstawy.
* J.D.Lee - Zwięzła chemia nieorganiczna
* P.A. Cox – Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady
* dla bardziej ambitnych:
* R.G.Wells - Strukturalna chemia nieorganiczna
* L. Jones, P. Atkins – Chemia ogólna
* Wszelkie inne podręczniki mające w nazwie - chemia
ogólna lub chemia nieorganiczna
4
2
Chemia jest nauką przyrodniczą
• Definicja:
– chemia jest nauką, która zajmuje się składem, strukturą
i właściwościami substancji oraz reakcjami, w których
jedna substancja zmienia się w inną
• Zasady nowoczesnej chemii:
– poszukiwanie prawidłowości w zachowaniu się róŜnych
substancji
– poszukiwanie modeli, które tłumaczą obserwacje
– modele powinny tłumaczyć zachowanie innych
substancji i jeśli to moŜliwe obejmować relacje
ilościowe
– modele powinno dać się weryfikować doświadczalnie
5
Jednostki miar w układzie SI
Wielkość
Symbol Jednostka
Masa
m
kg (g)
Długość
l
m
(powierzchnia S [m2], objętość V [m3])
Czas
t
s
Prąd elektryczny
I
A
Temperatura
T
K
Ilość materii
n
mol
NatęŜenie światła
Iv
cd
6
3
Inne jednostki (pochodne)
Energia
Częstość
Siła
Ciśnienie
Ładunek elektryczny
Pojemność elektryczna
Potencjał elektryczny
Opór elektryczny
J
Hz
N
Pa
C
F
V
Ώ
kg m2s-2
s-1
kg m s-2
kg m-1 s-2
As
A2 s4 kg-1 m-2
kg m2 s-3 A-1
kg m2 s-3 A-2
7
Przedrostki wielokrotności jednostek
• mniejsze

m - mili 10-3=0,001
µ - mikro 10-6
n - nano 10-9
p - piko 10-12
f - femto 10-15
• większe
k - kilo 103=1000
M - mega 106
G - giga 109
T - tera 1012
8
4
Materia jest zbudowana z atomów (1)
• Demokryt z Abdery (ok. 460 – ok. 370
p.n.e.
– natura jest ciągłym ruchem
materialnych, niepodzielnych
i wiecznych cząstek (atomów), których
połączenie daje w efekcie róŜnorodne
ciała; jako zwolennik determinizmu
uwaŜał, Ŝe wszystko ma swoją przyczynę
9
Materia jest zbudowana z atomów (2)
• John Dalton (1803):
– materia składa się z niepodzielnych i
niezniszczalnych atomów;
– wszystkie atomy jednego pierwiastka są
(1766 - 1844)

(…)

…, w jaki został utworzony
• JeŜeli w równaniu reakcji występują jony, to
sumaryczny ładunek elektryczny jonów po prawej
stronie równania musi być taki sam jak po lewej
26
13
Co decyduje o właściwościach atomu ?
• masa (protony + neutrony + elektrony)
– prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze,
wkład elektronów jest niewielki
• ładunek jądra oraz liczba elektronów
– wzajemne oddziaływania o charakterze…
… z atomów (2)
• John Dalton (1803):
– materia składa się z niepodzielnych i
niezniszczalnych atomów;
– wszystkie atomy jednego pierwiastka są
(1766 - 1844)
identyczne;
– atomy róŜnych pierwiastków mają róŜne
masy i właściwości chemiczne;
– atomy nie mogą zostać stworzone lub
zniszczone. Jeśli związek ulega rozkładowi,
atomy pozostają niezmienione.
10
5
Atom jest podzielny
Składa się z cząstek elementarnych…

Jonizacja
Strumień
zjonizowanych
cząstek
Elektromagnes
16
8
Jak określić masę atomów ? (2)
• Jednostka masy atomowej (umowna!) :
1/12 masy izotopu 12 C = 1 j.m.a. [u]
6
1 j.m.a. [u] = 1, 6605•10-24 g
1 g = 6,02214 •1023 u
Przykład:
Naturalny węgiel składa się z izotopów
12
6C
(98,89%),
13
6C
(1,08%),
14
6C
(slady)
98,89  
1,08 

12,000 u •
 + 13,003 u •
 = 12,011 u
100  
100 

17
Jak określić ilość substancji ? (1)
• Umownie:
– 1 mol danej substancji zawiera dokładnie tyle
samo cząstek, ile zawiera 12 gramów izotopu
węgla 12C
– 1 atom węgla 12C ma masę 12,000 u
– 1 mol węgla 12C ma masę 12,000 g
– 1 mol węgla będący mieszaniną izotopów 12C,
13C i 14C ma masę 12,011 g
• Masa mola (w gramach!) danej substancji
nosi nazwę masy molowej
18
9
Jak określić ilość substancji ? (2)
• Mole dwóch…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz