Podstawy chemii fizycznej

note /search

Podstawy chemii fizycznej- pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2184

1Dwa zbiorniki (A i B) z różnymi gazami oddzielone są przegrodą diatermiczną. Stąd wniosek, że wyrównuje są: a)Va=Vb b)pa=pb c)Ta=Tb d)Ua=Ub e)Sa=Sb 2. Molowa pojemność cieplna gazowego tlenu (O2) w wysokich temperaturach osiąga wartość: a)7/2 R b)5/2 R c)3/2 R d)1/2 R e)Cv-R 3.Gaz dosko...

Podstawy chemii fizycznej- zadania na kolokwium 1

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 4844

Kolokwium I plik stworzony, by pomóc osobom poprawiającym pierwsze koło, zadania problematyczne 3.61 moli jednoatomowego gazu van der Waalsa ( ), znajdujące się początkowo w temperaturze 324 K, zajmują objętość 0.782dm3. Gaz ten podlega procesowi, w którym jego objętość zmienia się do 0.28dm...

Przemiany gazowe- przykładowe zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3542

Pytania i odpowiedzi do testu z przemian gazowych1. 3,25 mola jednoatomowego gazu doskonałego, znajdujący się w temperaturze 298 K i pod ciśnieniem 5 atm (5,05⋅105 Pa) rozpręża się izotermicznie do końcowego ciśnienia 1 atm (1,0...

Podstawy chemii - wprowadzenie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1778

Podstawy chemii • Wykład – 3 godz./tydzień • Ćwiczenia 3 godz./tydzień – 3 PK • Egzamin – 4 PK • Chemia ma charakter przedmiotu selekcyjnego, co oznacza, Ŝe jego zaliczenie warunkuje dalsze studia. • Jest teŜ wiele kolejnych przedmiotów, do których Podstawy chemii są niezbędne ... 1 Podst...

Jądro atomowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

Jądro atomowe 1 Czy prawo zachowania masy jest zawsze spełnione ? Czy jest spełnione na poziomie atomowym ? • Masa kaŜdego izotopu jest sumą mas protonów, neutronów i elektronów. Wkład elektronów jest mało znaczący. • Masa danego izot...

Podstawy chemii fizycznej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Jak zbudowana jest materia ? Elektron º Oczywiście z atomów ... Jądro º Rozmiary atomu Ale jakie są współzaleŜności pomiędzy elementami atomu ? Czy elektrony krąŜą wokół jądra, tak jak planety wokół Słońca ? (model planetarny Rutherforda) A moŜe da się stworzyć - na gruncie praw fizyki -s...

Dualizm korpuskularno-falowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

DUALIZM KORPUSKULARNO - FALOWY Louis Victor de Broglie (1892 - 1987): Ondes et quanta, Compt. Rend. 177, 507, (1923) PORUSZAJĄCA SIĘ CZĄSTKA = FALA FALA = PORUSZAJĄCA SIĘ CZĄSTKA DUALIZM KORPUSKULARNO - FALOWY DUALIZM KORPUSKULARNO -FALOWY h⋅c h⋅c E = h ⋅ν = ; λ= λ E E = mf ⋅ c ; E = p...

Mechanika kwantowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Mechanika kwantowa Stan układu złoŜonego z N cząstek określa funkcja falowa Q (x1, y1, z1, x2, y2, z2, xN, yN, zN,t) gdzie xk, yk, zk współrzędne k-tej cząstki W stanie stacjo...

Podstawy chemii fizycznej - wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Atom wodoru z r x y Równanie Schrödingera dla atomu wodoru $ HΨ = EΨ , Ψ = Ψ(x,y,z) h2 2 e2 ∇ Ψ− Ψ = E⋅Ψ 2m 4πε o r ( ∂ ∂ x2 2 + ∂∂y 2 + ∂∂z2 2 2 ) h2 e2 1 Ψ + 4πε o Ψ + E ⋅ Ψ = 0 2m r r = x2 + y2 + z2 Równanie Schrödingera dla atomu wodoru (c.d.) ∂ Ψ ∂ x2 2 + ∂ Ψ ...

Funkcje falowe w atomie wodoru - wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1344

Funkcje falowe w atomie wodoru Wartości przyjmowane przez liczby kwantowe n, l, m mają wpływ na postać funkcji falowej Ψ ( x, y, z ) = Ψ (r , ϑ , ϕ ) = Ψn,l,m (r , ϑ , ϕ ) Ψn,l,m (r , ϑ , ϕ ) = R n,l (r ) ⋅ Yl,m (ϑ , ϕ ) Funkcja, któr...