Podstawy chemii fizycznej- pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy chemii fizycznej- pytania na egzamin - strona 1 Podstawy chemii fizycznej- pytania na egzamin - strona 2 Podstawy chemii fizycznej- pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1Dwa zbiorniki (A i B) z różnymi gazami oddzielone są przegrodą diatermiczną. Stąd wniosek, że wyrównuje są:
a)Va=Vb
b)pa=pb
c)Ta=Tb
d)Ua=Ub
e)Sa=Sb
2. Molowa pojemność cieplna gazowego tlenu (O2) w wysokich temperaturach osiąga wartość:
a)7/2 R
b)5/2 R
c)3/2 R
d)1/2 R
e)Cv-R
3.Gaz doskonały doskonały rozprężający się przeciwko ciśnieniu wewnętrznemu p od objętości
V1 do V2 wykonuje pracę. Jego ciśnienie zmienia się w tym procesie od p1 do p2. Gdy p=0 praca W jest:
a) maksymalna możliwa
b) W=nRTln (V2/V1)
c) W=p2 (V2-V1)
d) W=p1 (V2-V1)
e)W=0
4.Gdy temperatura maleje do 0 K, doświadczalna wartość Cp/T dla każdej substancji zmierza
do:
a) - ∞
b) -1
c) 0
d) 1
e) + ∞
5. Ciepło reakcji rośnie ze wzrostem temperatury, w której reakcja przebiega (proces
izobaryczno-izotermiczny), gdy:
a) reakcja jest egzotermiczna
b) reakcja jest endotermiczna
c) ΣνiCpi 0
d)ΣνiCpi

(…)

…) szybkość reakcji jest mała
e) reakcja jest elementarna
95. Obecność tlenu uniemożliwia reakcje łańcuchowej syntezy HCl z pierwiastków natomiast nie
zmienia szybkości powstawania HBr. Istotna przyczyna jest:
a) tlen przerywa reakcje łańcuchową, gdy tworzy się ClO2;
b) synteza HBr nie jest łańcuchowa;
c) synteza HCl nie jest łańcuchowa;
d) synteza HBr przebiega wyłącznie jako reakcja fotochemiczna
e) tlen przerywa reakcję łańcuchową, gdyż tworzy się BrO2
96. W reakcji między jonami w roztworze wodnym NH4+ + CNO- powstaje mocznik. Jak zmieni się stała szybkości tej reakcji, gdy reakcja poprowadzić w mieszaninie wody i etanolu o mniejszej niż woda stałej dielektrycznej?
a) nie zmieni się;
b) zwiększy się;
c) zmniejszy się;
d) kierunek zmiany zależy od ciśnienia;
e) kierunek zmiany zależy od temperatury
97…
…:
a) Ka=Kp(p/p0)2
b) Ka=Kp(p/p0)
c) Ka=Kp
d) Ka=Kp(p/p0)-1
e) Ka=Kp(p/p0)-2
16.Reakcja w fazie gazowej CO+1/2 O2=CO2 jest egzotermiczna. Gdy przeprowadzono ją w
dwóch różnych temperaturach T1<T2 stężenia dwutlenku węgla (ułamek molowy) w mieszaninie równowagowej odpowiednio X1 oraz X2 były:
a)X1=X2
b)X1<X2
c)X1>X2
d)X1=0, X2=1
e)X1=1, X2=0
17.Jaka jest przybliżona wartość stałej równowagi reakcji…
… współczynniki empiryczne (λi, λz, ω)
e) żadne równanie stanu nie przewiduje skraplania
23. Topnienie jest przemianą fazową pierwszego rodzaju. W temperaturze topnienia entropia
materiału
a)skokowo rośnie
b) skokowo maleje
c) wykazuje maksimum typu λ
d) wykazuje minimum
e)entropia nie ulega zmianie przy topnieniu
24. Średnia prędkość cząsteczek gazu o temperaturze T zmienia się z temperaturą
proporcjonalnie…
… (u) oraz współczynnika lepkości η
d) ruchliwości elektroforetycznej (u) oraz przewodności molowej Λ
e) współczynnika lepkości η oraz przewodności molowej Λ
68. Średni współczynnik aktywności γ jest:
a) różny dla kationów oraz anionów
b) identyczny dla wszystkich jonów
c) identyczny dla wszystkich jonów oraz cząsteczek rozpuszczalnika
d) charakterystyczny dla zdyscjonowanych cząsteczek elektrolitu
e) charakterystyczny…
… kryształ:
a) wyłącznie NaNO3
b) wyłącznie Pb(NO3)2
c) zawsze mieszaninę NaNO3 i Pb(NO3)2
d) mieszaninę hydratów NaNO3 i Pb(NO3)2
e) czysty NaNO3 lub Pb(NO3)2 w zależności od składu roztworu wyjściowego
43. Substancję X ekstrahowano z roztworu wodnego chloroformem. Pierwszej ekstrakcji
poddano roztwór X rozcieńczony stwierdzając, że po ustaleniu równowagi ekstrakcji stosunek stężeń X w fazie wodnej (cw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz