Dr Gordon Anthony Layne - strona 6

Pojęcie i rodzaje weksla

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

POJĘCIE I RODZAJE WEKSLA Weksle spełniają w obrocie (zwłaszcza w gospodarce typu rynkowego) istotną rolę. Stanowią one narzędzie kredytu, bowiem zapłata za dostarczone towary bądź usługi następuje dopiero w terminie płatności weksla, ponadto weksle pełnią donio­słą funkcję obiegową. Będąc papierem ...

Pojęcie przedsiębiorstwa państowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinan­sującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako sa­modzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe jest wyodrębnione zarówno pod względem organizacyjnym, ekonomicznym jak...

Prawo handlowe - pojęcie spółdzielni

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

POJĘCIE SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej licz­by osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdziel­nia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kultura...

Prawo handlowe - postępowanie naprawcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE Dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest jeszcze niewypłacalny, ale jest zagrożony niewypłacalnością. Takie zagroże­nie w myśl ustawy istnieje wtedy, gdy przedsiębiorca pomimo wykonywania swych zobowiązań...

Prawo handlowe - postępowanie upadłościowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE Po ogłoszeniu upadłości postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez sąd, który ogłosił upadłość. Tokiem postępowania kieruje sędzia-komisarz, który spra­wuje nadzór nad czynnościami syndyka, nadzorcy...

Prawo handlowe - prawo czekowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

PRAWO CZEKOWE Czek jest dokumentem o charakterze papieru wartościowe­go, o treści i cechach dokładnie określonych przez ustawę. W swej konstrukcji czek jest zbliżony do weksla trasowanego. Stanowi on bezwarunkowe polecenie zapła­cenia oznaczonej sumy pieniężnej skierowane przez wystawcę do trasata,...

Prawo handlowe - prokura

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

PROKURA Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, jakie może być udzielone wyłącznie przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębior­ców. Prokura sama przez się nie stwarza obowiązku działania po stronie prokurenta. Daje ...

Przedmiot i zakres prawa handlowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

PRZEDMIOT I ZAKRES PRAWA HANDLOWEGO Prawo handlowe to gałąź prawa o charakterze kompleksowym, w której skład wchodzą głównie normy o charakterze prywatnoprawnym, regulujące ustrój i or­ganizację podmiotów gospodarczych oraz stosunki zobowiązaniowe zachodzą­ce między tymi podmiotami oraz między tymi...

Przedmiot i zakres działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

PRZEDMIOT I ZASADY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pojęcie przedsiębiorcy wprowadzone zostało do kodeksu cywilnego w 2003 r. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalnoś...

Przedsiębiorcy i ich oznaczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1799

PRZEDSIEBIORCY I ICH OZNACZENIA Przedsiębiorcy mają obowiązek indywidualizacji swojej działalności. Występują więc oni jako podmioty mające oznaczoną siedzibę i miejsce prowadzenie działalno­ści gospodarczej, muszą oznaczać swoje wyroby wprowadzane do obrotu itd. Pod­stawowym sposobem indywidualiza...