Dr Gordon Anthony Layne - strona 7

Prawo handlowe - skutki upadłości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

SKUTKI UPADŁOŚCI Skutki ogłoszenia upadłości: skutki co do osoby upadłego; skutki co do majątku upadłego. Skutki te są różne w zależności od tego, czy ogłoszono upadłość obejmującą likwi­dację majątku upadłego, czy upadłość z możliwością zawarcia układu. W pierwszym wypadku upadły traci prawo zarz...

Prawo handlowe - spółka cywilna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

SPÓŁKA CYWILNA Spółka ta nie ma osobowości prawnej. Regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólne­go celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka jest sto­sunkiem pra...

Prawo handlowe - spółka jawna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

SPÓŁKA JAWNA Zaliczona została do handlowych spółek osobo­ wych. Skład osobowy i majątek spółki jawnej cechuje daleko idąca trwałość. Istnieje więź między wspólnikami. Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, za­ciągać zobowiązania, po...

Prawo handlowe - spółka komandytowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

SPÓŁKA KOMANDYTOWA Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobo­wiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz...

Spółka komandytowo-akcyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Spółka komandytowo-akcyjna zaliczona została w k.s.h. do grupy spółek osobo­wych. Ma ona jednak również pewne znamiona spółek kapitałowych. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadze­nie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzyc...

Prawo handlowe - spółka parnerska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

SPÓŁKA PARTNERSKA Spółka partnerska jest nowo wprowadzonym rodzajem spółki, gru­pującym partnerów uprawnionych do wykonywania tzw. wolnych zawodów, takich jak: adwokaci, architekci, księgowi, lekarze, notariusze, tłumacze itd. W myśl definicji kodeksowej spółką partnerską jest spółka osobowa, utwo...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - komisja rewizyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należy do grupy spółek kapitałowych, w których podstawowe znaczenie ma połączenie kapitałów. Spółka ta opiera się na współdziałaniu zwykle nie­wielkiej liczby wspólników, mających prawo kontroli spółki, mogących podejmować stosowne uchwały na

Spółki prawa handlowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Nazwę „spółki handlowe" stosuje się w stosunku do spółek regulowanych prze­pisami kodeksu spółek handlowych. Zalicza się do nich następujące spółki: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną,...

Prawo handlowe - spółki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

SPÓŁKI 1. ŻRÓDŁA PRAWA O SPÓŁKACH Problematyka prawna spółek unormowana jest w dwóch podstawowych aktach praw­nych: w kodeksie cywilnym z 1964 r. oraz w kodeksie spółek handlowych z 2000 r. Kodeks cywilny reguluje najstarszą ze wszystkich form spółek, tj. spółkę cywilną. Jest to jednocześnie najpro...

Prawo handlowe - spółka akcyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

SPÓŁKA AKCYJNA Oparciem spółki akcyjnej jest kapitał zakładowy (zwany kapitałem akcyjnym) podzielony na udziały zwane akcjami. Spółka akcyjna przystosowana jest do prowadzenia przedsiębiorstw o dużym rozmiarze. W Polsce obecnie do założenia spółki akcyjnej konieczny jest kapitał zakładowy w wysokoś...