Spółka komandytowo-akcyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka komandytowo-akcyjna - strona 1 Spółka komandytowo-akcyjna - strona 2

Fragment notatki:

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Spółka komandytowo-akcyjna zaliczona została w k.s.h. do grupy spółek osobo­wych. Ma ona jednak również pewne znamiona spółek kapitałowych. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadze­nie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz natomiast - podobnie jak w spółce akcyjnej - nie od­powiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
Spółka komandytowo-akcyjna została wprowadzona przez k.s.h. jako nowy typ spółki. Ten typ spółki ma na celu ochronę przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować (przez emisję akcji) swoje przedsiębiorstwo mają­ce ustaloną pozycje na rynku, nie narażając się jednocześnie na niebezpieczeństwo wrogiego przejęcia. Cel ten nie może być osiągnięty w ramach spółki komandytowej, która nie ma prawa do emitowania akcji. Przyjęcie natomiast formy spółki akcyjnej (zwłaszcza przy akcjach na okaziciela) stwarzałoby znaczne ryzyko utraty własnego przedsiębiorstwa.
Unormowanie spółki komandytowo-akcyjnej w k.s.h. dotyczy przede wszyst­kim cech specyficznych tego typu spółki. W sprawach nieuregulowanych w tym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy przepisy dotyczące spółki komandytowej, zaś w pozostałych sprawach (np. kapitału zakładowego, akcji) odpowiednio przepisy dotyczące spół­ki akcyjnej. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 tys. zł.
Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna obok nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy (lub brzmienia ich firmy) zawierać dodatkowe oznaczenie „spół­ka komandytowo-akcyjna" (lub skrót SKA).
Założycielami spółki są osoby podpisujące jej statut. Statut jest podstawowym ak­tem wewnętrznym spółki. Powinien on określać m.in. firmę i siedzibę spółki, przed­miot jej działalności, czas jej trwania (jeżeli jest oznaczony), oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość, wysokość kapita­łu zakładowego, wartość, liczbę i rodzaj akcji, nazwiska i imiona (lub firmy) komple­mentariuszy oraz organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewidują ustanowienie rady nadzorczej. Statut powinien być sporządzo­ny w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą jej wpisu do rejestru. Wpis ma więc charakter konstytutywny. Zgłoszenie do sądu rejestrowego obok szeregu da­nych określonych w statucie, musi ponadto zawierać nazwiska i imiona osób upraw­nionych do reprezentowania spółki oraz sposób reprezentacji.
Spółkę reprezentują komplementariusze,

(…)

…,
udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
wybór biegłego rewidenta, chyba że statut przewiduje w tej sprawie kompeten­cję rady nadzorczej,
rozwiązanie spółki.
Zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach: powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jednemu albo kilku Komplementariuszem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz