Prawo handlowe - spółka parnerska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - spółka parnerska - strona 1

Fragment notatki:

SPÓŁKA PARTNERSKA Spółka partnerska jest nowo wprowadzonym rodzajem spółki, gru­pującym partnerów uprawnionych do wykonywania tzw. wolnych zawodów, takich jak: adwokaci, architekci, księgowi, lekarze, notariusze, tłumacze itd.
W myśl definicji kodeksowej spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzo­na przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Firma spółki partnerskiej powin­na zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera oraz dodatek „i partnerzy" lub „spółka partnerska". Powinna także określać wolny zawód wykonywany w spółce, np. „Jan Kowalski i partnerzy, doradcy podatkowi".
Spółka partnerska nie jest osobą prawną, może jednak - jak inne spółki osobowe - nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.
Jest ona spółką osobową, opartą na więziach osobistych wspólników (w spółce partnerskiej przede wszystkim na więziach wynikających z uprawiania wspólnego wolnego zawodu). Toteż w kwestiach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Umowa spółki partnerskiej określa wolny zawód wykonywany w spółce przez partnerów, przedmiot jej działalności, nazwiska i imiona partnerów reprezentują­cych spółkę, a także ewentualnie ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania, firmę i siedzibę spółki, czas jej trwania, jeżeli jest oznaczony, oraz określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Spółka partnerska musi być zgłoszona do rejestru przedsiębiorców. Powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru. Ma charakter konstytutywny.
Partner nie ponosi odpowiedzialno­ ści za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak też powstałe w związku z działaniami lub zaniechaniami osób podległych kierownictwu innego partnera.
Każdy z partnerów może samodzielnie reprezentować spółkę, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Możliwe jest jednak, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierzone zostaje zarządowi. W takim wypadku partnerzy nie mogą samodzielnie reprezentować spółki.
Rozwiązanie spółki nastąpić może wskutek przyczyn przewidzianych w umowie spółki, na mocy jednomyślnej uchwały partnerów, wskutek ogłoszenia upadłości spół­ki, utraty przez partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu oraz prawomoc­nego orzeczenia sądu.
Jeśli nastąpiło rozwiązanie spółki, przeprowadzone zostaje postępowanie likwi­dacyjne, przebiegające według przepisów o likwidacji spółki jawnej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz