Dr Gordon Anthony Layne - strona 8

Prawo handlowe - sprzedaż akwizycyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

SPRZEDAŻ AKWIZYCYJNA Stosowana jest w wypadkach, gdy może się ona przyczynić do lepszego zaopatrzenia rynku, np. przez rozprowadzanie towarów nowo produkowanych, niewprowadzonych jeszcze na rynek. Sprzedaż akwizycyjna może być prowadzona za gotówkę lub na raty. Prowadzo­na jest przez akwizytorów z...

Prawo handlowe - sprzedaż konsumencka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

SPRZEDAŻ KONSUMENCKA Sprzedażą konsumencką nazywamy dokonywaną w zakresie działalności przed­siębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tą rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Towar będący przedmio­tem takiej umowy określa się mianem towaru ko...

Sprzedaż na raty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

SPRZEDAŻ NA RATY W sytuacji nasyconego rynku sprzedaż na raty jest formą dającą znaczne korzy­ści zarówno sprzedawcy, jak i kupującemu. Sprzedawca przez rozszerzenie sprzeda­ży ratalnej może ułatwić sobie zbyt towarów, co jest szczególnie ważne przy słabej sile nabywczej ludności. Kupujący z kolei ...

Sprzedaż w handlu miedzynarodowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

SPRZEDAŻ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Co do definicji „sprzedaży międzynarodowej" istnieją w nauce prawa rozbież­ności, mające jednak znaczenie głównie teoretyczne. W praktyce można przyjąć, że chodzi tu przede wszystkim o umowy, których podmioty mają różną przynależność państwową. Niektórzy do sp...

Prawo handlowe - stowarzyszenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie jest dobrowol­nym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzysze­nia prowadzą zwykle działalność o charakterze społecznym, kulturalnym lub mającą na celu zaspokojenie zainteresowań członków stowarzyszenia. Wszyscy pełnoletni obywatele, jeżeli n...

Tworzenie przedsiębiorstw państwowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone przez: naczelne oraz centralne organy administracji państwowej; Narodowy Bank Polski i banki państwowe. Ponadto w uzasadnionych wypadkach inny organ państwowy może utworzyć przedsiębiorstwo państwowe po porozumieniu...

Tworzenie spółek akcyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

W celu wykonania swych obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie do­kumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz do­konywać rewizji stanu majątku spółki. Oprócz powyższych czynności o charakterze rewizyjnym, rada nadzorcza ma szczególne uprawnienia wobec zarządu....

Prawo handlowe - ubezpieczenia majątkowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Ubezpieczenia majątkowe mogą dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywil­ nej . Gdy ubezpieczenie dotyczy mienia, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wy­równania szkód powstałych na skutek utraty lub zniszczenia określonego składnika majątkowego. Przykładem tego typu ube...

Prawo handlowe - umowa agencyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

UMOWA AGENCYJNA Umowa agencyjna jest szeroko rozpowszechniona w państwach o gospodarce rynkowej. Wielkie przedsiębiorstwa korzystają z usług agentów wprowadzonych na określone rynki, aby przy ich pomocy rozprowadzić jak najskuteczniej swoje wyro­by. U nas z usług agentów korzystały przez wiele lat ...

Prawo handlowe - umowa dostawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

UMOWA DOSTAWY Następuje wymiana towaru na pieniądz. Dostawca zobowiązuje się do wytwo­rzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i d...