Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - komisja rewizyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - komisja rewizyjna - strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - komisja rewizyjna - strona 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - komisja rewizyjna - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należy do grupy spółek kapitałowych, w których podstawowe znaczenie ma połączenie kapitałów. Spółka ta opiera się na współdziałaniu zwykle nie­wielkiej liczby wspólników, mających prawo kontroli spółki, mogących podejmować stosowne uchwały na zgromadzeniu wspólników lub nawet poza nim.
Opiera się ona na określonym kapitale zakładowym, a wspólnicy posiadają w spół­ce określone udziały. Tu ryzyko wspólnika jest ograniczone. Wspólnicy nie odpowiadają bowiem za zobowiązania spółki. Za zobo­ wiązania spółki odpowiada całym majątkiem spółka, co oznacza, że wspólnik ry zykuje jedynie wniesiony wkład. Przy konstruowaniu formy prawnej spółki z o.o. ustawodawcy przyświecał cel stworzenia formy odpowiedniej dla współdziałania niewielkiej liczby wspólników, którzy prowadziliby przedsiębiorstwo średniej wielkości, przy wyeliminowaniu ich odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki. W praktyce takie też właśnie przedsiębiorstwa prowadzone są w formie prawnej spółki z o.o. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie wykorzystywaniu formy spółki z o.o. nawet dla przedsiębiorstw bar­dzo dużych. Spółki z o.o. mogą być tworzone nawet przez jedną osobę. W takiej sytuacji majątek jedyne­go wspólnika jest odłączony od majątku spółki, a za zobowiązania spółki odpowiada jedynie ona całym swym majątkiem, nie zaś wspólnik (choćby był jedynym wspólni­kiem) swym majątkiem osobistym. W przypadku gdy spółka z o.o. jest utworzona tylko przez jedną osobę (jedyny wspólnik), osoba ta wykonuje wszystkie uprawnie­nia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Jedynym wspólnikiem spółki z o.o. nie może być inna spółka z o.o. składająca się z jednego wspólnika.
Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każ­dym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do powstania spółki z o.o. potrzeba : zawarcia umowy spółki; wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakła­dowego; powołania zarządu; ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego usta­wa lub umowa spółki; wpisu do rejestru.
Umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Strony mają znaczny zakres swobody w ukształtowaniu treści umowy spółki. W zależności od swej woli strony mogą wprowadzić do umowy szereg postanowień szczegółowych we wszystkich kwestiach przez kodeks nieunormowanych bądź unormowanych przepisami dyspozytywnymi. W pewnych wypadkach kodeks spółek handlowych wymaga, aby umowa spółki zawierała inne jeszcze postanowienia. Tak np. gdy wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeśli na wspólników mają być nałożone prócz pokrycia udzia­łów inne obowiązki wobec spółki, musi to być pod rygorem nieważności dokładnie określone w umowie spółki.


(…)

… corocznego sprawozdania z wyników tej oceny. W określonych sytuacjach, na żądanie wspólnika lub wspólników przedstawiają­cych przynajmniej dziesiątą cześć kapitału zakładowego, sąd rejestrowy może wyzna­czyć biegłych rewidentów celem zbadania rachunkowości oraz działalności spółki. Członkowie władz spółki obowiązani są udzielić rewidentom żądanych wyjaśnień oraz zezwolić im na przeglądanie ksiąg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz