Podstawa utworzenia spółki z o.o.-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawa utworzenia spółki z o.o.-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Co jest podstawą utworzenia spółki z o.o.? Podstawą utworzenia spółki z o.o. jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, który określa :
nazwę firmy, jej siedzibę,
przedmiot działania,
wysokość kapitału zakładowego,
liczbę i wysokość udziałów wspólników.
W spółce z o.o. zasadą jest związanie udziału z osobą wspólnika. Udział ten można zbyć tylko za zezwoleniem spółki.
Władzę spółki z o.o. stanowią :
Zgromadzenie Wspólników,
Zarząd,
Rada Nadzorcza w niektórych przypadkach może być to Komisja Rewizyjna.
Kompetencje organów spółki:
1. Walne Zgromadzenie Wspólników Ma prawo podejmować decyzje we wszystkich sprawach spółki.
Jego rozstrzygnięć wymagają przede wszystkim takie sprawy jak:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania,
rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat w okresach sprawozdawczych,
udzielanie absolutorium Zarządowi,
zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa,
uchwała o podziale zysków lub pokrycie strat.
2. Zarząd spółki - organ wykonawczy Składa się z jednego lub więcej członków. Członkami Zarządu mogą być wspólnicy bądź osoby spoza grona wspólników, jeśli wspólnicy dojdą do wniosku, że osoba ta będzie dobrze prowadzić spółkę. Do kompetencji Zarządu należą:
prowadzenie bieżących spraw spółki,
reprezentowanie spółkę wobec osób trzecich.
Rada nadzorcza Nadzór sprawują:
wspólnicy - każdemu z nich przysługuje prawo przeglądania dokumentów i żądanie wyjaśnień ze strony Zarządu,
specjalny organ nadzorczy, którym może być Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna, powołana przez Walne Zgromadzenie Wspólników.
Do Rady Nadzorczej należy kontrola całego zakresu działalności spółki, a jeśli jest utworzona Komisja Rewizyjna, to nadzór dotyczy spraw finansowo - księgowych.
Reasumując: Spółka z o.o. jest formą odpowiednią do prowadzenia małych i średnich firm, do której należą wspólnicy zainteresowani zmniejszeniem ryzyka osobistego związanego z prowadzeniem firmy i którzy nie prowadzą bieżącej działalności spółki. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz