Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kapitał zakładowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kapitał zakładowy - strona 1

Fragment notatki:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SP. Z O.O.) Posiada wiele cech zbliżających ją do spółek osobowych. Jest „prosta w obsłudze”, nieskomplikowana do prowadzenia.
Spółka z o.o. okazała się bardzo dogodną formą prawną dla współdziałania gospodarczego niewielkiej grupy osób. Z równą sprawnością formuła spółki z o.o. zdała egzamin przy bardzo dużych przedsięwzięciach i znacznej liczbie wspólników, ponieważ nie wymaga od nich żadnych kwalifikacji podmiotowych.
Jest osobą prawną, posiada osobowość prawną. Powstaje i staje się osobą prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Istnieją cztery podstawowe przesłanki utworzenia spółki z o.o. Są to mianowicie:
podpisanie umowy w formie aktu notarialnego,
kapitał założycielski o minimalnej wartości 50 000 zł,
ustanowienie odpowiednich władz i organów,
rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Liczba założycieli Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dozwolonym (nie może być nielegalny, jak np. ściąganie długów, bo do tego uprawnieni są tylko komornicy), chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.
Akt założycielski utworzenia spółki Zawarcie umowy spółki z o.o. wymaga zachowania formy ak tu notarialnego . Trzeba podkreślić, że umowa spółki musi być jednocześnie podpisana przez wszystkich wspólników. Tu, inaczej niż w spółce akcyjnej, wspólnikiem jest ten, kto wespół z innymi podpisał akt notarialny w obecności notariusza. Od tego momentu powstaje spółka kapitałowa w organizacji. Jest osobą prawną; we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
Wkład uczestnika do spółki To oznaczony w umowie spółki przedmiot świadczenia wspólnika w zamian za obejmowany udział lub udziały w spółce. Kodeks spółek handlowych wyróżnia wkłady pieniężne i niepieniężne (aporty). Wkładem niepieniężnym mogą być rzeczy i prawa majątkowe zbywalne, prawa na dobrach niematerialnych (np. patenty), wierzytelności, a nawet techniczne i handlowe know-how. Wyłączone jest natomiast świadczenie usług (pracy) tytułem wkładu wspólnika oraz prawa niezbywalne. Wkłady aportowe podlegają oszacowaniu. W spółce z o.o., w odróżnieniu od akcyjnej, zezwala się wspólnikom na samodzielne uzgodnienie wartości wnoszonych aportów. Może więc nastąpić zaniżenie lub zawyżenie umownie określonej wartości wkładu w stosunku do jego wartości rynkowej, bądź wniesienie wkładu wadliwego. W przypadku, gdy wspólnik wniósł wkład pieniężny, mający wady, jest zobowiązany do wyrównania spółce różnicy między przyjętą w umowie a zbywczą wartością wkładu.


(…)

… powołuje Zgromadzenie Wspólników - na okres co najmniej jednego roku, w liczbie co najmniej 3.
Zgromadzenie Wspólników - organ, w skład którego wchodzą wszyscy wspólnicy z mocy prawa. Podejmują uchwały
zasadą jest, że Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały na Zgromadzeniu Wspólników, czyli na formalnie zwołanym posiedzeniu zwołuje je zarząd droga pocztową, za pomocą listów poleconych. Posiedzenia…
….
zasada stałości, nienaruszalności.
REPREZENTACJA I ORGANY W SPÓŁCE Z O.O.
Reprezentacja i organy spółki
Spółka z o.o. jak każda osoba prawna działa przez swoje organy. Organami spółki są: zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie wspólników.
Zarząd może być jednoosobowy lub kolegialny, złożony z kręgu wspólników lub spoza ich grona. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki…
…. Członków Zarządu wybiera Zgromadzenie Wspólników spośród wspólników lub spoza ich grona. Zarząd składa się z co najmniej jednego członka (wybieranego na okres kadencji - okres sprawowania funkcji). Mandat członka zarządu (upoważnienie do sprawowania funkcji) wygasa z upływem kadencji. Istnieją jednak dwa wyjątki: mandat może wygasnąć przed upływem kadencji lub w razie śmierci, rezygnacji lub zrzeczenia…
… spółki mającej zarząd kolegialny wymagać będą dla swej skuteczności reprezentacji łącznej dwóch członków albo jednego członka zarządu wraz z prokurentem.
Jeżeli kapitał zakładowy przekracza 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25, wówczas powołanie Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej jest obligatoryjne.
ZARZĄD jest organem wykonawczym i zajmuje się prowadzeniem spraw oraz reprezentacją spółki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz