Kapitał zakładowy spolka zoo - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał zakładowy spolka zoo - wykład - strona 1 Kapitał zakładowy spolka zoo - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Kapitał zakładowy i jego funkcje
Kapitał zakładowy to określona w umowie kwota pieniężna, którą wspólnicy zobowiązują się wnieść do spółki w formie wkładów pieniężnych i/lub niepieniężnych. Innymi słowy, stanowi on wymaganą wielkość czystego majątku spółki, który powinien być wniesiony do spółki i w interesie wierzycieli utrzymany w całości i nierozdzielany pomiędzy wspólników. Stanowi on więc, ściśle rzecz biorąc, wyrażoną liczbowo abstrakcyjną wielkość rachunkową ujmowaną w bilansie spółki w pasywach.
9Pojęcie kapitału zakładowego należy odróżnić od majątku spółki. Na majątek spółki składają się realne wartości finansowo-rzeczowe należące do spółki, obejmujące zarówno wniesione wkłady, jak i wszelkie składniki majątkowe nabyte przez spółkę w toku jej działalności. Wartość majątku spółki ustala się, odejmując od sumy wyżej wymienionych aktywów łączną kwotę zobowiązań spółki. Wielkość kapitału zakładowego oraz wartość majątku spółki nie muszą się pokrywać i mogą być różne nawet w chwili powstania spółki.
Kapitał zakładowy pełni funkcję gospodarczą oraz prawną.
9Wyrazem funkcji gospodarczej kapitału zakładowego są zasady oznaczenia, całkowitej i realnej wpłaty oraz stałości.
Wysokość kapitału zakładowego powinna być ściśle oznaczona w umowie spółki w kwocie pieniężnej opiewającej na walutę polską (art. 157 § 1 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 154 § 1 k.s.h.). Jak wspomniano, ustawowe minimum tego kapitału wynosi obecnie 5000 zł (art. 154 § 1 k.s.h.). Wysokość kapitału zakładowego podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców KRS (art. 38 pkt 8 lit. a ustawy o KRS).
9Cały kapitał zakładowy powinien być objęty i wpłacony przez wspólników przed zarejestrowaniem spółki (art. 163 pkt 2 k.s.h.). Kapitał może być wniesiony w formie pieniężnej i/ lub niepieniężnej (aporty). Aportem mogą być ruchomości, nieruchomości, prawa, w tym wierzytelności i patenty, oraz jako całość przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 551 k.c. Jednakże zgodnie z art. 14 § 1 k.s.h. przedmiotem wkładu do spółki z o.o. nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. W przypadku gdy wspólnik wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce różnicy między wartością przyjętą w umowie spółki a zbywczą wartością wkładu, przy czym umowa może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia (art. 14 § 2 k.s.h.). Wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki (art. 14 § 3 k.s.h.). Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość i nie mogą być zwolnieni od tego obowiązku (art. 175 k.s.h.). Należy podkreślić, że wspólnik nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów, aczkolwiek nie wyłącza to potrącenia umownego (art. 14 § 3 k.s.h.).


(…)

… niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (art. 233 § 1 k.s.h.).
9Prawna funkcja kapitału zakładowego polega na tym, że jest on podstawą uczestnictwa w spółce. Bycie wspólnikiem spółki z o.o. wiąże się nierozerwalnie z posiadaniem udziału w jej kapitale, a zbycie bądź umorzenie udziału powoduje utratę statusu wspólnika. Nie można więc zostać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz