Prawo handlowe - spółka cywilna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - spółka cywilna - strona 1 Prawo handlowe - spółka cywilna - strona 2 Prawo handlowe - spółka cywilna - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA CYWILNA Spółka ta nie ma osobowości prawnej. Regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólne­go celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka jest sto­sunkiem prawnym powstającym na drodze umowy. Po drugie, treść tej umowy jest specyficzna: umowa ta polega na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospodar­czego przez kontrahentów. Po trzecie wreszcie, cel gospodarczy musi być osiągnięty przez działanie wspólników w określony umową spółki sposób. Umowa spółki ma charakter umowy konsensualnej, do jej zawarcia dochodzi więc poprzez zgodne oświadczenie woli wspólników. W umowie tej może uczest­niczyć dwóch wspólników bądź też może ona być zawarta między większą liczbą stron. W zależności od tego stosunek prawny wynikający z umowy spółki jest sto­sunkiem dwu- lub wielostronnym. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Należy jednak zauważyć, że forma pi­semna zastrzeżona tu została nie pod rygorem nieważności, a jedynie dla celów dowodowych. Toteż umowa spółki zawarta w formie ustnej jest umową ważną, na­tomiast ograniczona jest możliwość przeprowadzania dowodu ze świadków lub z przesłuchania stron co do faktu zawarcia umowy spółki i co do jej treści. Nale­ży zaznaczyć, że przepisy szczególne mogą w stosunku do określonych form dzia­łalności przewidywać formę pisemną zawarcia umowy spółki jako obowiązkową pod rygorem nieważności.
W myśl definicji umowy spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Pojęcie celu gospodarczego jest pojęciem szerokim. Cel gospodarczy niekoniecznie polegać musi na działalności zarobkowej (aczkolwiek dzieje się tak często). Cel gospodarczy polega na prowadzeniu działalności z zamia­rem uzyskania korzyści materialnych, choćby nie wiązały się one z działalnością za­robkową. Istotne jest przy tym, że cel spółki musi być wspólny dla ogółu wspólników i musi być określony w umowie.
Ponieważ realizacja celu spółki nie może być z góry uznana za pewną, umowę spółki cywilnej należy zakwalifikować jako umowę losową. Mimo że wspólnicy ra­zem mają dążyć do uzyskania wspólnego celu gospodarczego, umowy spółki cywilnej nie można uznać za umowę wzajemną. W szczególności nie jest możliwe stosowanie do umowy spółki cywilnej przepisów k.c. o umowach wzajemnych.
Działania, przy pomocy których wspólnicy dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, muszą być w umowie oznaczone. Działania takie polegają w szczegól­ności na wniesieniu wkładów. Zobowiązanie do współdziałania stanowi istotę umowy spółki. Zobowiązanie do wniesienia wkładu może polegać na zobowiązaniu do wnie­sienia do spółki własności lub innych praw albo świadczenia usług. Kodeks cywilny zawiera domniemanie, że wkłady wspólników mają jednakową wartość. Domniemanie to jest jednak wzruszalne. Wspólnik, który powołuje się na to, że jego wkład ma większą wartość od wkładów innych wspólników, obciążony jest w tej kwestii ciężarem dowodu.


(…)

… od majątku osobistego poszcze­gólnych wspólników, za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są soli­darnie. Jest to konsekwencją faktu, że spółka cywilna nie jest osobą prawną, która samodzielnie odpowiadałaby za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku. Oznacza to, że za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają swym majątkiem wspólnym, a ponadto każdy z nich odpowiada swoim majątkiem indywidualnym. Zgodnie także z istotą zobowiązania solidarnego wierzyciel może swych roszczeń dochodzić w dowolnej kolejności: albo najpierw z majątku wspólne­go wspólników, a gdyby ten okazał się niewystarczający - z majątku osobistego któ­regokolwiek wspólnika, bądź też może dochodzić świadczenia od razu z majątku indywidualnego któregokolwiek ze wspólników, bądź od wszystkich wspólników…
… jed­ną osobę, która będzie wykonywała ich prawa.
Rozwiązanie spółki cywilnej może nastąpić na skutek wielu przyczyn. Przede wszystkim spółka rozwiązuje się z mocy samego prawa, gdy określony umową cel jej działalności został osiągnięty. Gdy np. spółkę utworzono celem wybudowania wspól­nego garażu, spółka rozwiązuje się, gdy garaż ten zostanie zbudowany. Gdy spółka została zawarta na czas oznaczony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz