Dr Gordon Anthony Layne

note /search

Obrót papierami wartościowymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1239

OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Obrót papierami wartościowymi reguluje u nas ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Publicznym obrotem papierami wartościowymi jest propono­wanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzy...

Prawo handlowe - pełnomocnictwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

PEŁNOMOCNICTWO Pełnomocnictwo to czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowan...

Przewóz osób i przesyłek według ustawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

PRZEWÓZ OSÓB I PRZESYŁEK WEDŁYG USTAWY PRAWO PRZEWOZOWE Ustawa Prawo przewozowe - podobnie jak kodeks cywilny - reguluje odrębnie przewóz osób i przesyłek bagażowych oraz przewóz przesyłek towarowych z wyjątkiem przewozu morskiego, lotniczego i konnego. Regulację powyższą poprzedzają przepisy o cha...

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Zagadnienie jakości świadczenia jest z punktu widzenia kupującego zagadnie­niem pierwszoplanowym. Dostarczenie towaru z wadami narusza pewność obrotu, powoduje naruszenie zasady ekwiwalentności świadczeń, podrywa zaufanie do sprze­dawcy, z...

Układ upadłego z wierzycielami

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

UKŁAD UPADŁEGO Z WIERZYCIELAMI Sąd może ogłosić upadłość z możliwością zawarcia układu. W takim wypadku konieczne jest sformułowanie propozycji układowych określających, na czym miałby polegać układ, a więc określających jego warun­ki. O ile propozycje takie nie zostały wcześniej zgłoszone, winien ...

Prawo handlowe-test 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2128

1 .Spółka cywilna, której przychody netto podczas każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych: a )może się przekształcić w spółkę jawną b)musi się przekształcić w spółkę kapitałową c)może się prz...

Prawo handlowe-test 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1274

Krajowy Rejestr Sądowy będzie prowadzony od: 1 stycznia 2007 r., 1 stycznia 2010 r., Jest już prowadzony od 1 stycznia 2001 r. Dane ujawnione w rejestrze przedsiębiorców są jawne dla: Tych osób, które wykażą uzasadniony powód, Kon...

Prawo handlowe-test 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1442

Nazwisko prokurenta: Podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców , Nie podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców, Może zostać wpisane do rejestru jeżeli prokurent wyraził zgodę. Prokury może udzielić: Każdy przedsiębiorca ( byłoby dobrze gdyby dopisano rejestrowy ) Wyłącznie spółka handlo...

Prawo handlowe-test 18

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1358

Za przedsiębiorcę możemy uznać podmiot, który: Prowadzi działalność gospodarczą, Prowadzi działalność wytwórczą w rolnictwie, Dokona choćby jednej czynności, która przyniesie mu zysk. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o

Prawo handlowe-test 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1316

Przedsiębiorca ma obowiązek: Zatrudnienia głównego księgowego, Posiadać kwalifikacje zgodne z rodzajem wykonywanej działalności, Oznaczenia miejsca wykonywania działalności gospodarczej w stosunkach zewnętrznych. Przedsiębiorca ma obowiązek rozliczać się za pośrednictwem rachunku bankowego: Jeżeli...