Dr Gordon Anthony Layne - strona 5

Gwarancja według kodeksu cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

GWARANCJA WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się, że wystawca dokumentu - gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią s...

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO Celem prywatyzacji jest wyłonienie w przedsiębiorstwach autentycznych właścicieli, zainteresowanych nie tylko bieżący­mi wynikami, lecz i perspektywicznym rozwojem przedsiębiorstwa. Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekszta...

Krajowy rejestr sądowy - Zasada wiarygodności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY I REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Krajowy Rejestr Sądowy składa się z : rejestru przedsiębiorców, rejestru organizacji społecznych i zawodowych, rejestru dłużników niewypłacalnych. KRS prowadzą w systemie informaty...

Prawo handlowe - ogłoszenie upadłości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku. W postępowaniu o ogłoszenie upadłości sąd z urzędu przeprowadza postępo­wanie zabezpieczające mające na celu zabezpieczenie majątku dłużnika. W tym celu może np. ustanowić ty...

Organy przedsiębiorstwa państwowego - Rada pracownicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

ORGANY PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO Organami przedsiębiorstwa państwowego są: ogólne zebranie pracowników (delegatów); rada pracownicza; dyrektor przedsiębiorstwa. Zarówno ogólne zebranie pracowników (delegatów), jak i rada pracownicza są równocześnie organami przedsiębiorstwa i organami samorządu...

Prawo handlowe - organy współdzielni

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

ORGANY SPÓŁDZIELNI Organami spółdzielni są: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd oraz - w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli - zebrania grup członkowskich. Wszystkie organy samorządu spół­dzielczego (z wyjątkiem oczywiście tych, do któr...

Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić po uzyskaniu przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności go­spodarczej. W zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorca podać musi szereg danych oznaczających i indywidualizując...

Podstawy ogłoszenia upadłości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI W stan upadłości popaść mogą jedynie dłużnicy będący przedsiębiorcami. Przepisy ustawy stosuje się również do spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników oso­bowych spółek handlowych odpowiadających za zobowiązania spółki całym swoim mająt...

Podział funduszów masy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

PODZIAŁ FUNDUSZÓW MASY Celem postępowania upadłościo­wego jest zapewnienie właściwego podziału funduszów masy upadłości między wierzycieli upadłego przedsiębiorcy. Postępowanie musi przy tym być prowadzone tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli ra...

Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1008

POJĘCIE I RODZAJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Papierami wartościowymi nazywamy dokumenty stwierdzające istnienie określonych praw majątkowych. Posiadanie określonego papieru wartościowego wa­runkuje zarówno realizację określonego w nim prawa, jak też możliwość przeniesie­nia tego prawa na inny podmiot. ...