Prawo handlowe - pojęcie spółdzielni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - pojęcie spółdzielni - strona 1

Fragment notatki:

POJĘCIE SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej licz­by osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdziel­nia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Cechy odróżniające spółdzielnię od innych zrzeszeń: a) dobrowolność, oznaczająca, że zarówno wstępowanie do spółdzielni, jak i wy­stępowanie z niej wynikać może jedynie z przekonania o słuszności takiego kroku, nie może być natomiast wynikiem żadnego nacisku lub przymusu; b) nieograniczona liczba członków , oznaczająca, że spółdzielnia jest zrzeszeniem otwartym dla wszystkich, którzy odpowiadają kryteriom określonym w statucie; c) zmienność funduszu udziałowego, która jest wynikiem zmienności składu oso­bowego i nieograniczonej liczby członków; fundusz udziałowy, tworzony z wnoszo­nych wkładów, ulega zmianom odpowiadającym zmianom osobowym; d) prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej i oświatowej, co oznacza, że zadaniem spółdzielni są nie tylko działania czysto ekonomiczne, lecz również dzia­łalność mająca na celu rozwój intelektualny jej członków.
Bezpośrednią podstawą prawną działalności spółdzielni jest jej statut . Statut po­winien określać : oznaczenie nazwy spółdzielni z dodatkiem „spółdzielnia" lub „spółdzielczy" i podaniem jej siedziby; przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony; wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowią­zany jest zadeklarować, terminy wnoszenia oraz skutki niewniesienia udziału w ter­minie; prawa i obowiązki członków; zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreśla­nia i wykluczania członków; zasady zwoływania walnych zebrań, obradowania na nich i podejmowania uchwał; zasady oraz tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni; zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.
Ponadto statut powinien określać szereg innych elementów szcze­gółowych, które muszą być sprecyzowane w statucie przez samych członków. Zadanie to spoczywa przy zakładaniu spółdzielni na członkach założycielach, którzy uchwa­lają statut spółdzielni. Natomiast zmiany istniejącego statutu dokonywane być mogą przez walne zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 oddanych głosów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz