Powstanie, ustrój i upadek spółdzielni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie, ustrój i upadek spółdzielni - strona 1 Powstanie, ustrój i upadek spółdzielni - strona 2 Powstanie, ustrój i upadek spółdzielni - strona 3

Fragment notatki:


Wstęp Spółdzielnie, a w zasadzie ruch spółdzielczy wywodzi się z dziewiętnastowiecznej Anglii, gdzie początkowo był formą łączenia się spożywców, zmierzających do wyeliminowania pośredników w handlu. Stopniowo nabrał ten ruch formy spółdzielczości wytwórców, następnie zaś spółdzielczości rolników, zaś w XX wieku także innych form.
Zasady funkcjonowania ruchu spółdzielczego, wyróżniające zrzeszenia typu spółdzielczego od innych związków gospodarczych (tzw. zasady roczdelskie), w zaktualizowanej do prawa polskiego formie wyglądają mniej więcej tak:
Zasada dobrowolności oznacza, iż nie jest dopuszczalny, pod jakąkolwiek postacią, przymus tak co do zakładania jak i likwidacji spółdzielni, jak i co do przynależności do niej określonej osoby lub grupy osób. (1)
Zasada samorządności oznacza, że o sprawach spółdzielni decyduje sama spółdzielnia poprzez swoje organy. Zasada ta wyraża się też w haśle: „swoje sprawy bierzmy w swoje ręce”. (1)
Zasada wspólnoty członkowskiej nakazuje jej członkom traktować spółdzielnię jako ich wspólnotę. W konsekwencji prawa członkowskie są niezbywalne i nadające się do wykorzystania jedynie przy osobistym udziale członka w prowadzeniu spraw spółdzielni. Z tego ostatniego założenia wynika zakaz posługiwania się przez spółdzielców zastępstwem, w spółdzielni pracy zaś - zakaz zatrudniania pracowników najemnych. (1)
Zasada podnoszenia poziomu kulturalnego członków spółdzielni wynika z podstawowego założenia ruchu spółdzielczego, a mianowicie, że spółdzielnie zaspokajają nie tyle potrzeby gospodarcze, ale także inne (w tym kulturalne) potrzeby ich członków. Powyższa zasada jest też naturalną konsekwencją zasady wspólnoty członkowskiej. Obecnie ma ona w naszym prawie charakter fakultatywny (art. 1 § 2 Prawa spółdzielczego). (1)
Zasada de mokratycznego kierownictwa oznacza, że członkowie spółdzielni posiadają równe prawa w zakresie wpływania na sprawy spółdzielni. Powyższa zasada, wyrażająca się w haśle „jeden członek, jeden głos”, może doznać ograniczenia jedynie w spółdzielniach osób prawnych oraz ich związkach, a także w centrali spółdzielni. Zasada ta w sposób zasadniczy różni spółdzielnie od spółek prawa handlowego, zwłaszcza spółek kapitałowych. (1)
Zasada „ otwartych drzwi” zakazuje zamykania dostępu do spółdzielni dodatkowym członkom, co oczywiście nie oznacza , że statut spółdzielni nie może kierując się interesem spółdzielni i ich członków, ograniczyć ograniczyć tego dostępu przez określenie kryteriów (np. zawodowych, wiekowych), którym powinni odpowiadać nowo przyjęci członkowie lub kandydaci na członków. Zasada ta nie rodzi bowiem sama w sobie roszczenia cywilnoprawnego o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. (1)


(…)

… odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do określonego w statucie organu spółdzielni. Zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego reguluje statut.
Wniesienie odwołania do organów spółdzielni powoduje zawieszenie biegu terminów przedawnień lub terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok.
Organy spółdzielni
Walne zgromadzenie(1)
Walne zgromadzenie…
… likwidacji spółdzielni lub wystąpienia członka ze spółdzielni i ma wtedy charakter odpowiedzialności solidarnej.
Według ustawy z 16 IX 1982, jeśli spółdzielnia określa się jako np. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Bank Spółdzielczy itd., nie oznacza to wcale nakazu prowadzenia działalności w zadeklarowanym kierunku. A nawet przeciwnie, dopuszcza się działalność spółdzielni mieszanych.
Zasady zakładania…
… się wymagalne po upływie 6-ciu miesięcy od dnia zajęcia wkładów, chyba że wymagalność nastąpiła wcześniej na podstawie innych przepisów. Jeśli zajętymi wkładami są środki produkcji, to spółdzielni przysługuje prawo pierwokupu.
Oprócz wniesienia wkładu i udziałów, członkowie mają też inne obowiązki wobec spółdzielni, a także swoje prawa. Do tychże praw i obowiązków należą, niewątpliwie czynne i bierne prawo
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz