Spółdzielnie rolnicze - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółdzielnie rolnicze - omówienie - strona 1 Spółdzielnie rolnicze - omówienie - strona 2 Spółdzielnie rolnicze - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Spółdzielnie rolnicze (rodzaje, członkostwo, powstanie, likwidacja)
Obowiązujące prawo spółdzielcze wyróżnia dwie kategorie spółdzielni produkcji rolnej:
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
Inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną.
Podstawowym aktem prawnym regulującym system organizacyjno - prawny spółdzielczości, w tym i rolniczej spółdzielczości produkcyjnej jest ustawa -Prawo Spółdzielcze. Przedmiotem działalności Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego oraz działalności na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna może prowadzić inną działalność gospodarczą. Członkami spółdzielni mogą być rolnicy będący:
1. Właścicielami lub posiadaczami samoistnymi gruntów rolnych,
2. Dzierżawcami, użytkownikami lub innymi posiadaczami zależnymi gruntów rolnych,
3. Członkami spółdzielni mogą być również inne osoby mające kwalifikacje przydatne do pracy w spółdzielni. Postawą prowadzenie gospodarstwa r.s.p jest osobista praca członków spółdzielni. Członkowie posiadający grunty rolne obowiązanie są wnieść je, w całości lub części, jako wkład do spółdzielni, jeżeli statut tak przewiduje. Wkłady gruntowe mogą być wnoszone na własność spółdzielni lub do korzystania z nich przez spółdzielnie na podstawie innego stosunku prawnego W praktyce wkłady gruntowe są wkładami wnoszonymi do użytkowania, które jest ograniczonym pr. Rzeczowym. Wniesienie wkładu gruntowego do spółdzielni nie pozbawia członka-właściciela gruntu możliwości rozporządzenia tym gruntem zarówno aktami między żyjącymi jak i na wypadek śmierci. W razie odpłatnego przeniesienia własności wkładu gruntowego spółdzielni przysługuje prawo pierwokupu. Wniesiony do spółdzielni wkład gruntowy może być przez członka wycofany dopiero po ustaniu członkostwa. A także termin wycofania wkładu gruntowego i dokonania przez strony ostatecznych z tego tytułu rozliczeń w przypadku ustania członkostwa z jakichkolwiek przyczyn. . Przy wycofaniu wkładu gruntowego obowiązuje zasada, że członek wycofujący swój wkład otrzymuje ten sam grunt który wniósł, jeżeli potrzeby gospodarki wspólnej nie stoją temu na przeszko­dzie. W przeciwnym wypadku otrzymuje równoważny grunt — z uwzględ­nieniem interesów obu stron, a w przypadku różnic w obszarze lub wartości użytkowej zwracanych gruntów następuje rozliczenie według cen rynkowych z dnia rozliczenia (art. 148 ustawy). Powstanie
Bezpośrednią podstawę prawną działalności spółdzielni stanowi statut, którego postanowienia określają w sposób zindywidualizowany zasady funkcjonowania konkretnej spółdzielni.


(…)

… zgłoszenia wierzytelności. Uznanie przez likwidatora wierzytelności przerywa bieg przedawnienia i terminu zawitego, jeżeli zostało dokonane na piśmie.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz