Prawo rolne

note /search

Egzamin z prawa rolnego 2009

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2261

Imię i nazwisko                                                                                                                 nr indeksu - data Prawo rolne-test egzaminacyjny 2009 B (prawo stacjonarne)   Przepisy szczególne o dziedziczeniu go...

Do wykładów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

Prawo Rolne Pojęcie i przedmiot prawa rolnego - Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego. Definicja profesora A. Stelmachowskiego : Przez prawo rolne należy rozumieć zespół ins...

Notatki z wykładów i podręczników

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rolne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

PRAWO ROLNE /pojęcie/ Płaszczyzna LEGISLACYJNA nie ma wyodrębnionego aktu normatywnego, który regulowałby całość zagadnień/ problematyki. Nie ma też w pozostałych państwach UE Od '55 Francja „Kodeks Rolny” - ale obejmował tylko część problematyki DYDAKTYCZNA wyodrębniona gałąź prawa DOKTRYNALN...

Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1232

Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje Została utworzona w 1990 r. jako 1 z Agencji obsługujących rolnictwo. Zadaniami jej były realizacja interwencyjnej polityki państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ...

Charakter prawny i cechy konstrukcyjne umowy z następcą

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1533

Charakter prawny i cechy konstrukcyjne umowy z następcą Umowa z następcą jest swoistą, prawnorolną forma zmiany generacji w rolnictwie, uregulowana poza kodeksem cywilnym. Według rolniczej ustawy ubezpieczeniowej przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rol...

Dziedziczenie gospodarstw rolnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

Dziedziczenie gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 roku Testamentowe od 1.10.1990 osoba powołana w testamencie nie musi spełniać warunków ( tj. od chwili wejścia w życie noweli K.C) Osoby prawne inne niż gmina ostatniego miejsca zamieszkania spad...

Dzierżawa gruntów rolnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1099

Dzierżawa gruntów rolnych (cywilnoprawna ochrona dzierżawcy) Dzierżawa jest najbardziej rozpowszechnioną obligacyjna forma uzyskiwania przez producentów rolnych ziemi do swych gospodarstw. Umowa dzierżawy- wydzierżawiający zobowiązuje się...

Giełdy towarowe i domy składowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Giełdy towarowe i domy składowe. Giełda towarowa - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków technicznych zapewniający wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji giełdowych oraz jednakowy dostęp w tym s...

Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1001

Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne W polskim ustawodawstwie nie występuje kategoria prawna przedsiębiorstwa rolnego, lecz jednak można mówić o procesie kształtowania się jej. W ustawie o swobodzie działalności gospod...