Charakter prawny i cechy konstrukcyjne umowy z następcą

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter prawny i cechy konstrukcyjne umowy z następcą - strona 1 Charakter prawny i cechy konstrukcyjne umowy z następcą - strona 2 Charakter prawny i cechy konstrukcyjne umowy z następcą - strona 3

Fragment notatki:

Charakter prawny i cechy konstrukcyjne umowy z następcą
Umowa z następcą jest swoistą, prawnorolną forma zmiany generacji w rolnictwie, uregulowana poza kodeksem cywilnym. Według rolniczej ustawy ubezpieczeniowej przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego zobowiązuje się przenieść na osobę młodszą od niego o co najmniej 15 lat (następcę) własność (udział we współwłasności) i posiadanie tego gospodarstwa z chwilą nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli następca do tego czasu będzie pracował w tym gospodarstwie.
Umowa ta została ukształtowana jako umowa zobowiązująca do przeniesienia własności i posiadania gospodarstwa rolnego. Do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron, tj. zawarcie umowy w celu wykonania umowy z następcą.. Zobowiązanie do zawarcia umowy wykonawczej ciąży na rolniku. Jest to więc umowa jednostronnie zobowiązująca. Szczegółowa klasyfikacja umowy z następcą budzi wiele wątpliwości zwłaszcza z uwagi na treść art. 91 ustawy, który odsyła, jeżeli z umowy z następcą nie wynika co innego, do odpowiedniego stosowania przepisów k.c. o umowie przedwstępnej. Odesłanie to wydaje się z punktu widzenia doprowadzenia do przeniesienia własności w wykonaniu umowy z następcą, niepotrzebne. Wszakże już z tej umowy, jako zobowiązującej, wynika możliwość domagania się zawarcia umowy przenoszącej własność. W umowie z następcą, w odróżnieniu od umowy przedwstępnej, oświadczenia woli stron są definitywne w chwili zawarcia umowy, z tym że w umowie przenoszącej własność strony mogą inaczej ukształtować dodatkowe świadczenia, czy wprowadzić nowe. Wreszcie regulacja mowy z następcą wskazuje termin zawarcia umowy wykonawczej (chwila nabycia prawa do emerytury lub renty), bez potrzeby sięgania do przepisów k.c. Nie wydaje się zatem zasadne utożsamianie tej umowy z umową przedwstępną. Regulacja prawna umowy z następcą, wprawdzie niepełna, jest wystarczająco szczegółowa, by wyodrębnić ją od innych umów zobowiązujących do przeniesienia własności. Określa ona w sposób swoisty elementy umowy z następcą, jak: strony, przedmiot i treść oraz jej rozwiązanie. Zatem umowa może być traktowana jako odrębny typ umowy nazwanej. Umowa z następcą, a także umowa przenosząca własność gospodarstwa rolnego w wykonaniu tej pierwszej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Stronami umowy są rolnik oraz następca. Rolnik to osoba spełniająca wymogi przewidziane w definicji legalnej oraz która uzyska w przyszłości prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej. Jest to osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych. Następcą powinna być osoba młodsza od rolnika, o co najmniej 15 lat, o czym świadczy, że jest to osoba fizyczna. Ponadto osoba ta powinna z uwagi na stan zdrowia w stanie będzie podjąć prace w gospodarstwie. Następcą może być osoba zarówno z kręgu rodziny, jaki i tzw. osoba obca.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz