Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną - strona 1 Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną - strona 2 Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną - strona 3

Fragment notatki:

Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną
Warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych określa rozporządzenie RM z 30 kwietnia 2004 roku. Podmiotem, który może przekazać gospodarstwo rolne za renę strukturalna, jest rolnik, a więc - zgodnie z definicją - producent rolny będący osobą fizyczna prowadzącą na własny rachunek działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium RP. Dalsze przepisy prowadzą także do wniosku, że przekazać gospodarstwo może tylko taki rolnik, który jest właścicielem (współwłaścicielem wraz z małżonkiem) gospodarstwa rolnego lub którego marzonej jest właścicielem takiego gospodarstwa. Rolnik może przekazać gospodarstwo rolne za rentę strukturalną, ale tylko wtedy gdy spełnia następujące warunki:
- ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników,
- prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i przez okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu,
- wpisany został do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- nie ma zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
Przedmiotem przekazania za rentę strukturalną jest gospodarstwo rolne. Rozporządzenie nie zawiera definicji tego gospodarstwa rolnego. Wymaga to odwołania się do innych uregulowań. Za gospodarstwo rolne należy uznać takie gospodarstwo, które służy do prowadzenia działalności rolniczej, przez co rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobniczych i grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodkowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę zwierząt. Ponadto gospodarstwo to powinno obejmować użytki rolne o obszarze co najmniej 1 ha. Przedmiotem przekazania może być całe gospodarstwo rolne albo użytki rolne wchodzące w jego skład. (Tylko na następcę powinno być przekazane gospodarstwo rolne w całości). Z przekazywanego gospodarstwa rolnik może wyłączyć użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, z tym że działalność rolnicza prowadzona na tych użytkach będzie służyć wyłącznie zaspakajaniu potrzeb własnych uprawnionego oraz osób pozostających z nim we własnym gospodarstwie domowym.


(…)

…,
wykształcenie średnie lub wyższe na kierunku innym niż rolniczy i co najmniej trzyletni okres pracy w gospodarstwie rolnym,
wykształcenie wyższe na kierunku innym niż rolniczy i ukończone studia podyplomowe w zakresie zwianym z rolnictwem,
wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej pięcioletni okres pracy w gospodarstwie rolnym,
- nie ma ustalonego prawa do emerytury…
… rolników, rentę strukturalna zmniejsza się o kwotę tej emerytury.
Postępowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej jest wieloetapowe:
- wszczęcie na podstawie odpowiednio udokumentowanego pisemnego wniosku rolnika lub jego małżonka złożonego do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.,
- decyzja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz