Umowa przekazania gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa przekazania gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną-opracowanie - strona 1 Umowa przekazania gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną-opracowanie - strona 2 Umowa przekazania gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA RENTĘ STRUKTURALNĄ Etapy:
1. ustawa z 26 kwietnia 2001 o rentach strukturalnych w rolnictwie
- rygorystyczne warunki
- niska renta
przestała obowiązywać 31 grudnia 2003 (do tego czasu można było składać wnioski)
2. rozporządzenie z 2004
- renta mogła być przyznana tylko jednej osobie, a nie obojgu małżonkom jak na gruncie ustawy z 2001r.
3. rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 §   2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:    1)     działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną lub zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb;    3) następcy - rozumie się przez to osobę fizyczną, która rozpoczyna   prowadzenie działalności rolniczej   po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od producenta rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną   , jeżeli do dnia wydania decyzji o przyznaniu renty strukturalnej temu producentowi rolnemu została tej osobie przyznana pomoc finansowa na podstawie   rozporządzenia   z dnia 17 października 2007 r. ;    4)     prawie do emerytury lub renty - rozumie się przez to prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, lub o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych, lub zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. §   3.   Renty strukturalne są przyznawane   w danym województwie według kolejności ustalonej   przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa §   4.  Rentę strukturalną przyznaje się producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanemu dalej "rolnikiem", jeżeli łącznie spełnia on następujące warunki:    1)     ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;    2)     prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w okresie ostatnich 10 lat podlegał przez okres co najmniej 5 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz