Zakres podmiotowy ubezpieczenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres podmiotowy ubezpieczenia-opracowanie - strona 1 Zakres podmiotowy ubezpieczenia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA Art. 6.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:    1)    rolniku - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;    2)    domowniku - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: a)    ukończyła 16 lat, b)    pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, c)    stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;    3)     działalności rolniczej - rozumie się działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej;    4)     gospodarstwie rolnym - rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej;    5)    dziale specjalnym - rozumie się dział specjalny produkcji rolnej,    6)    przepisach emerytalnych - rozumie się przepisy   ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.); Art. 7.  1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:    1)     rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,    2)     domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1 - jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 2. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 3. Innego rolnika, domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do zalesienia, obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń określonych w art. 9 pkt 1, jeżeli podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do emerytów i rencistów, którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

(…)

… specjalnym;
  3)   nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
  4)   nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  5)   kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty …. zł (coroczna waloryzacja, ok. 3.000zł)
2. Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:
  1)   wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono;
  2)   zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz