Rolnicy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rolnicy - strona 1 Rolnicy - strona 2

Fragment notatki:

ROLNICY:  
Grupę, która została wyłączona z systemu ubezpieczeń społecznych stanowią rolnicy. Dotyczy ich ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników  z dnia 20.12.1990. Jest to odrębna regulacja prawna, zarówno jeśli chodzi o unormowanie materialno-prawne, jak i organizację i strukturę ubezp. społecznego, zorganizowanego w tej ustawie. Ubezpieczeniem kieruje KRUS, który ma charakter państwowej jednostki administracyjnej. A zatem jest to wyspecjalizowana struktura administracji państwowej. Struktura ta administruje ubezp. społ. rolników. Na czele KRUS stoi Prezes, który jest centralnym organem administracji państwowej. Ubezp. społ. rolników jest zorganizowane w 2 działach:
ubezp. krótkoterminowe, obejmujące ubezp. chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie ubezp. emerytalno-rentowe  
Na każdy z tych działów rolnik odprowadza składkę również za małżonka i domowników. Składka jest zróżnicowana w poszczególnych działach. Ad.1 - składka określana jest co kwartał przez prezesa KRUS-u. Obliczana jest wg potrzeb wynikających ze stanu funduszu w ramach działu pierwszego
Ad.2 -  odprowadzana jest składka w wysokości  …………………. emerytury podstawowej systemu pracowniczego za każdego ubezpieczonego - składki są więc na bardzo niskim poziomie, opłacane są kwartalnie. Składki pokrywają zaledwie 7% wydatków z ubezp. społ. rolników, reszta pochodzi z dotacji z budżetu państwa.
 
(o drodze legislacyjnej prowadzącej do tej ustawy doczytać z Juńczyka)
 
Jak wiemy, rolnicy pozostali poza systemem wprowadzonym w zw. z  reformą właśnie z powodu niemożności ujednolicenia ich sytuacji prawnej w dziedzinie ubezp. społ. spowodowanej niejednolitą strukturą gosp. rolnych. Żeby być objętym ubezp. w tym systemie wystarczy żeby ubezpieczony posiadał gosp. rolne powyżej 1 ha użytków rolnych, albo mniej, jeśli jest to dział specjalny. W takim gosp. może się ubezpieczyć na takich zasadach nieograniczona w zasadzie liczna osób. Małżonek tego rolnika jest objęty ubezp. rolniczym tylko o ile pracuje wyłącznie w tym gosp. rolnym.  
Natomiast jeśli prowadzi sam działalność taką, ze ma własny tytuł do ochrony ubezpieczeniowej, np. jako pracownik albo osoba prowadząca dzielność gosp. to nie korzysta z ubezp. rolniczego. Tu jest problem, który powstał na gruncie świadczeń w zw. z bezrobociem. Mianowicie, chodziło o małżonka rolnika, który nie był rozwiedziony, był w separacji, wyjechał do innej wsi, gdzie był pracownikiem, następnie przestał być pracownikiem i wystąpił do Urzędu Pracy o zasiłek dla bezrobotnych. Urząd ustalił, że jego małżonek posiada gosp. rolne i odmówiono mu wypłaty zasiłku. Wtedy wydane zostało orzeczenie na mocy którego ostatecznie pozbawiono tego małżonka świadczeń, bez uwzględniania jego własnej sytuacji, jako podmiotu objętego samodzielnym ubezp. społ. Pozbawiono go prawa do świadczeń bez względu (ze wzgl.??) na formalną przesłankę bycia małżonkiem rolnika.

(…)

… przez U. Skarbowy, gdzie rolnik się rozliczał - ten warunek dotyczy tych rolników którzy w poprzednim roku prowadzili już działalność gosp. lub przez cześć roku. Jeśli nie - musi być spełniony tylko pierwszy warunek.  
Wyjątki:
A. Jeśli rolnik podejmuje dodatkową działalność w charakterze:
pracownika ( czyli stosunek pracy) w ramach służby, np. Służby Celnej, jako żołnierz zawodowy, albo funkcjonariusz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz