Podstawowe założenia systemu ubezpieczeń - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe założenia systemu ubezpieczeń  - omówienie - strona 1 Podstawowe założenia systemu ubezpieczeń  - omówienie - strona 2 Podstawowe założenia systemu ubezpieczeń  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe założenia systemu ubezpieczeń społecznych rolników
Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywającym potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne zrównane z nimi zdarzenia, spełnianych przez zobowiązane do tego instytucje oraz finansowanych na zasadzie bezpośredniego lub pośredniego rozłożenia ciężaru tych świadczeń, w całości lub, co najmniej w poważnej mierze, na zbiorowości osób do nich uprawnionych.
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadza wiele nowych rozwiązań. Bardziej zbliża to ubezpieczenie do ubezpieczenia pracowniczego. Wysokość świadczeń zależy tu od okresu opłacania składki a nie wielkości produkcji. Ustawa ta pełni funkcję socjalną. Odrywa ubezpieczenie od konstrukcji własnościowych, bo ubezpieczeniu podlega też posiadacz zależny gospodarstwa rolnego. Ustawa zbliża status rolnika i domownika.
W cel realizacji ubezpieczenia społecznego rolników ustawa powołała Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). KRUS jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Zadania KRUS:
- działalność ubezpieczeniowa;
- zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym;
- pomoc ubezpieczonym w korzystaniu z różnych form rehabilitacji;
- udzielanie rolnikom informacji o umowach, jakie mogą być zawierane w związku z zamiarem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej;
- inicjowanie i wspieranie rozwoju ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
Ponadto na podstawie odrębnych ustaw KRUS:
- wykonuje zadania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego;
- wydaje zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych;
- wypłaca renty strukturalne w rolnictwie przyznane przed 1 maja 2004 roku.
Prezes KRUS jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Powołuje i odwołuje go - wyłonionego w drodze konkursu - Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Kadencja 5 lat.
Innymi podmiotami są: Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Fundusz Składkowy. Pierwotnie Rada Rolników miała być jedynie reprezentantem inwersu ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Po nowelizacji w 1996 roku nabrała ona cech organu administracji publicznej. Poza kompetencjami charakterze opiniodawczym i kontrolnym uzyskała kompetencje stanowiące. Rada Rolników uczestniczy w akcie nadania statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego. Kadencja Rady 3 lata. Składa się z 25 członków. Co najmniej 15 członków powinno podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie, a co najmniej 5 członków powinno pobierać emeryturę lub rentę z systemu rolniczego. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno - zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych ogólnokrajowym zasięgu po przeprowadzeniu konsultacji ze zgłaszającymi organizacjami.


(…)

… emerytalno - rentowym wynosi 30% emerytury podstawowej. Za ubezpieczonego wyjątkowo opłaca się składkę dwukrotnie wyższą.
Rolnik - pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła przeznaczyła grunty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz