Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3941
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - strona 1 Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - strona 2

Fragment notatki:

6. Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Instytucja ubezpieczenia polega na tworzeniu funduszy finansowych ze składek osób podlegających różnym ryzykom. Z tych kwot wypłacane są świadczenia w przypadku ziszczenia się zdarzenia, którego dotyczy ubezpieczenie. Funkcjonujące obecnie systemy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych to publicznoprawne ubezpieczenia obowiązkowe, będące częścią lub też powiązane z systemem finansów publicznych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Nadzór sprawuje minister właściwy do spraw ubezpieczenia społecznego. Do zadań zakładu należy m.in. wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dysponowanie środkami funduszów ubezpieczeń społecznych. Organami ZUS są: Prezes Zakładu, Zarząd, Rada Nadzorcza Zakładu.
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem jest ZUS. Przychody FUS to m.in.: składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty z budżetu, dotacji z budżetu itp. Z FUS finansowane są m.in.: wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentalnego, chorobowego oraz wypadkowego, wydatki na prewencję rentową itp. W ramach FUS wyodrębnia się fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy, rezerwowy.
Fundusz Rezerwy Demograficznej jest tworzony ze środków pozostających 31.12 na rachunku funduszu emerytalnego, może być wykorzystywany wyłącznie na uzupełnienie wynikającego z przyczyn niedoboru demograficznego niedoboru w funduszu emerytalnym. FRD posiada osobowość prawną, jego organem jest ZUS.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje dwa reżimy podlegania ubezpieczeniom społecznym: obowiązkowy i fakultatywny. Wypłata świadczeń jest gwarantowana przez państwo. Ubezpieczenie obowiązkowe jest nałożone według kryterium podmiotowego, tzn. charakteru działalności danej osoby lub jej innych cech. Ubezpieczenie fakultatywne ma charakter raczej wyjątkowy i są nim objęci m.in. studenci.
Wysokość składek na u. emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażona jest w wysokości stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Stopa procentowa dla u. wypadkowych jest uzależniona od stopnia ryzyka dla danego zawodu. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m.in. pracowników, zleceniobiorców, członków spółdzielni itp. finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. Składki na u. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą a także osób ubezpieczonych dobrowolnie pokrywają w całości, z własnych środków sami ubezpieczeni.


(…)

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prezes Kasy jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi do spraw ubezpieczenia społecznego, interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców reprezentuje Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W ramach Kasy funkcjonuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, jest osobą prawną, funkcje zarządu pełni Prezes Kasy pod nadzorem Rady…
…, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych itp.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz