PINOP 18 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 18 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

34a. Składka na ubezpieczenie wypadkowe Począwszy od 1 stycznia 2003r. wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe podlega różnicowaniu ze względu na występujące u pracodawcy ryzyko.
Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na cały rok składkowy. Rokiem składkowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest okres rozpoczynający się od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego. Składka na ubezpieczenie wypadkowe pracowników jest jedyną składką w całości opłacaną przez pracodawcę. Może wynosić od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Opłacanie składek na ubezpieczenie  wypadkowe jest bardzo istotne, to bowiem z tego ubezpieczenia wypłaca się z tytułu wypadku przy pracy lub  choroby  zawodowej następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy,  jednorazowe odszkodowanie, jednorazowe odszkodowanie, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, rentę rodzinną oraz dodatek do renty rodzinnej.
35. Ubezpieczenia społeczne osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą a ubezpieczenia pracowników Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą Pracownik (osoba zatrudniona na umowę o pracę) Obowiązkowe: emerytalne, rentowe, wypadkowe
Nieobowiązkowe: chorobowe
Obowiązkowe
Okres: od dnia rozpoczęcia do zakończenia działalności z wyłączeniem okresu, gdy działalność była zawieszona
Dobrowolne chorobowe: od dnia złożenia wniosku
(w okresie zawieszenia - nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, emerytalne i rentowe - dobrowolne)
Okres: okres zatrudnienia Podstawa wymiaru składek: Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca poprzedniego roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia.

(…)

… na fundusz pracy: Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie niższych, w przeliczeniu na okres miesiąca, niż minimalne wynagrodzenie - Oznacza to, że np. osoba opłacająca składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia nie opłaca za siebie składek na Fundusz Pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz