Rodzaje świadczeń z tytułu ubezpieczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje świadczeń z tytułu ubezpieczenia  - strona 1 Rodzaje świadczeń z tytułu ubezpieczenia  - strona 2 Rodzaje świadczeń z tytułu ubezpieczenia  - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników, przesłanki ich nabycia, zawieszenie prawa do świadczeń
Katalog świadczeń z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO, CHOROBOWEGO I MACIERZYŃSKIEGO obejmuje:
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
- zasiłek chorobowy,
- zasiłek macierzyński.
Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie obejmuje ochroną ubezpieczeniową skutki następujących zdarzeń: wypadek przy pracy rolniczej, rolnicza choroba zawodowa, choroba, urodzenie dziecka lub przyjęcie dziecka w wieku do roku na wychowanie.
Wypadek przy pracy rolniczej - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub, w którym stale zamieszkuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub
w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub
podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
w drodze do miejsca wykonywania tych czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.
Rolnicza choroba zawodowa - choroba, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba ta jest objęta wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie kodeksu pracy.
Ustawa nie definiuje pojęcia choroby.
Wysokość świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego jest ustalana w nawiązaniu do wysokości podstawowej emerytury rolniczej, przez którą rozumie się kwotę najniższej emerytury określoną w przepisach regulujących ubezpieczenie społeczne pracowników. Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość tego odszkodowania może określić minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w uzgodnieniu z Radą Rolników w drodze rozporządzenia. Jeżeli tego nie zrobi to jednorazowe odszkodowanie wynosi 66% emerytury podstawowej za każdy procent stałego lun długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli ubezpieczony wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, odszkodowanie to powiększa się o kwotę równą jednorazowemu odszkodowaniu za dwudziestoprocentowy uszczerbek na zdrowiu. Wysokość jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, ustalana jest w zależności od liczby uprawnionych i od charakteru więzi rodzinnej łączącej zmarłego ubezpieczonego z osobami uprawnionymi do świadczenia.


(…)

… wniosek o przysposobienie. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek przysługuje im łącznie.
Świadczeniami z UBEZPIECZENIA EMERYTALNO - RENTOWEGO są:
- emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy,
- renta rolnicza szkoleniowa,
- renta rodzinna,
- emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
- dodatki do emerytur i rent…
… lub rencista, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego. Znamienny wyjątek uczyniono dla gruntów wydzierżawionych na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:
małżonkiem emeryta lub rencisty…
… i zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.
Do okresów ubezpieczenia zalicza się także okresy:
- podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych członków ich rodzin w latach 1983-1990, - prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia przed dniem 1 stycznia 1983,
- od których zależy prawo do emerytury w myśl przepisów emerytalnych w systemie…
… do pracy w gospodarstwie rolnym. Rentę tę przyznaje się na 6 miesięcy, a osobę, której rentę przyznano, Kasa kieruje do powiatowego urzędu pracy w celu poddania przekwalifikowaniu zawodowemu. Na wniosek starosty okres pobierania renty szkoleniowej ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż do 36 miesięcy.
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny…
…, felczera lub starszego felczera, upoważnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek ten przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Jeżeli po 180 dniach ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy a dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz