Dzierżawa gruntów rolnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzierżawa gruntów rolnych - omówienie - strona 1 Dzierżawa gruntów rolnych - omówienie - strona 2 Dzierżawa gruntów rolnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dzierżawa gruntów rolnych (cywilnoprawna ochrona dzierżawcy)
Dzierżawa jest najbardziej rozpowszechnioną obligacyjna forma uzyskiwania przez producentów rolnych ziemi do swych gospodarstw.
Umowa dzierżawy- wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony Lu nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić ustalony w umowie czynsz. Umowa ta może byś zawarta na czas określonym max 30lat i nieokreślony powyżej 30lat
Czynsz może być określony w pieniądzach lub inny sposób. W wyniku likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa stał się właścicielem ponad 4,2 mln ha gruntów Rolnicy polscy nie byli w stanie wykupić ich w całości od państwa. Chcąc możliwie szybko znaleźć dala nich użytkowników, ówczesna Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa chętnie i na stosunkowo korzystnych warunkach oddawała w dzierżawę będące w jej dyspozycji państwowe grunty rolne. Spowodowało to rozszerzenie praktycznego stosowania przepisów o dzierżawie w stosunkach rolnych
Drugim czynnikiem, który wpłynął na rozszerzenie stosowania instytucji dzierżawy w rolnictwie, są przepisy ustawy z 20.12.1990 r. O ubezpieczeniu społecznym rolników ( oddanie przez rolnika gruntów w co najmniej 10letnią dzierżawę jako zaprzestanie przez niego działalności rolniczej)
W sposób istotny wpłynęły przepisy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego- daleko idące reformy ustawowego prawa pierwokupu dzierżawców nieruchomości rolnych
W rezultacie w pol. regulacji instytucji dzierżaw rolnych istnieje dwutorowość- z jednej strony istnieje stosunkowo mało rozbudowana regulacja kodeksowa, która ma zastosowanie do umów dzierżawy gruntów rolnych niewchodzących w skład Zasobu, oraz szczególna regulacja dzierżawy gruntów Zasobu.
Specyfikę stosunków dzierżawnych w rolnictwie uwzględnia wreszcie instytucja tzw. Dzierżawy bezczynszowej (art.708 k.c.) nie stanowi ona formy umowy dzierżawy. Nie może
Być utożsamiana z umową dzierżawy z art. 693§1 k.c., gdyż nie określa czynszu za używanie nieruchomości. Mimo nieokreślenia czynszu umowę dzierżawy bezczynszowej należy traktować jak czynność odpłatną. Osoba biorąca nieruchomość do użytkowania, mimo ze nie płaci czynszu, zwalnia jednakże osobę, do której ta nieruchomość należy, z obowiązku dokonania czeto dość poważnych płatności, co pośredni stanowi przysporzenie na jej rzecz.
Cywilnoprawna ochrona dzierżawcy :
ochrona obligacyjna - art. 693 §2 k.c. przepis ten umożliwia określenie czynszu dzierżawnego w ułamkowej części pożytków lub świadczeniach innego rodzaju. Gdy wysokość czynszu określana jest w świadczeniach innych niż pieniądz bądź określona w części pożytków, ryzyko nieurodzaju bądź wynikające ze zmiany cen jest ponoszone przez obie strony stosunku dzierżawnego. W Polsce preferowany jest czynsz stały wyrażony w pieniądzu, w wartości nomina

(…)

…, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)".
W związku z tym dzierżawcy przysługuje ochrona posesoryjna chroniąca pewien stan faktyczny zwany posiadaniem. Zawarta jest ona w art. 344 k.c. „Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz