Zasady i tryb obrotu dzierżawnego nieruchomościami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady i tryb obrotu dzierżawnego nieruchomościami - strona 1 Zasady i tryb obrotu dzierżawnego nieruchomościami - strona 2 Zasady i tryb obrotu dzierżawnego nieruchomościami - strona 3

Fragment notatki:

Zasady i tryb obrotu dzierżawnego nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
Zasady dzierżawy gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowią osobny tryb wydzierżawiania gruntów rolnych . Zasady dzierżawy gruntów rolnych Zasobu znajdujemy w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa , jak i w przepisach wykonawczych do tej ustawy Pierwsza zasadniczą różnica między regulacja zawartą w k.c. a regulacja dzierżawy gruntów Zasobu dotyczy tryb zawarcia umowy ( obowiązkowe jest co do zasady uprzednie przeprowadzenie przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego) przetarg jest obowiązkowym trybem zawarcia umowy dzierżawy.
Procedura ustalania dzierżawców ( istotne rozwiązania ):
osobę dzierżawcy gruntów Zasobu można ustalić w formie przetargu ustnego bądź przetargu ofert. Przetarg ten może być nieograniczony, otwarty dla wszystkich kandydatów (zarówno osób fizycznych, jak i prawnych).Agencja może nadać przetargowi charakter przetargu ograniczonego, to znaczy mogą w nim uczestniczyć jedynie kategorie osób wymienionych w art. 29 ust.3b ustawy Agencja może odwołać przetarg już ogłoszony; także zatwierdzenia przetargu dokonuje arbitralnie Agencja
odstąpienie przez ustawodawcę od wysokości oferowa­nego czynszu dzierżawnego jako jedynego kryterium decydującego o wyborze kandydata na dzierżawcę i uzupełnienie go oceną gwarancji, jakie daje kandydat. jeśli chodzi o prawidłowe zagospodarowanie dzierżawionych gruntów. Agencja ma mianowicie prawo żądać, by kandydat na dzierżawcę zgłaszający się do przetargu przedstawił w swej ofercie koncepcję prowadzenia działalności gos­podarczej na wydzierżawionej nieruchomości wraz z informacją o sytuacji finan­sowej oferenta umożliwiającej należyte prowadzenie tej działalności. Ponadto nawet najwyższa oferta czynszu nie powinna zostać uznana przez Agencję za najkorzystniejszą, a w konsekwencji wygrywającą przetarg, jeśli sytuacja finan­sowa uczestnika przetargu nie gwarantuje należytego prowadzenia działalności j gospodarczej na dzierżawionej nieruchomości
Trybu nie stosuje się gdy (najważniejsze wyjątki):
dotychczasowy dzierżawca składa Agencji, najpóźniej trzy miesiące przed zakończeniem dzierżawy, oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości. Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia oświadczenia o zamiarze kon­tynuowania dzierżawy dotychczasowy dzierżawca nie uzgodni z Agencją nowych warunków dzierżawy (z tym że nowo uzgodniony czynsz nie może być niższy od dotychczasowego), jego oświadczenie nie wywołuje skutków prawnych i za­warcie umowy dzierżawy powinno być obowiązkowo poprzedzone przetargiem;
nieruchomość jest wydzierżawiana jednoosobowej spółce utworzonej pnę Agencję;


(…)

… pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy. Czynsz ustalony w pieniądzach podlega waloryzacji, Zwolnienie z czynszu:
Agencja może zwolnić z czynszu:
na okres 3 pierwszych lat jeżeli dzierżawione użytki leżały odłogiem przez okres co najmniej roku,
na okres max 5 lat jeżeli przemawia za tym zły stan przedmiotu dzierżawy lub gdy dzierżawca podejmie inwestycje tworzące nowe miejsca pracy,
Nie pobiera się w ogóle…
…, prowadzi do takiego obniżenia przychodu z rzeczy, że umorzenie lub obniżka są uzasadnione,
Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia połączone jest z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (art. 357 k.c.)
Dzierżawcy nie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu gruntów Zasobu, mimo że spełnia ustawowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz