Giełdy towarowe i domy składowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełdy towarowe i domy składowe - omówienie - strona 1 Giełdy towarowe i domy składowe - omówienie - strona 2 Giełdy towarowe i domy składowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Giełdy towarowe i domy składowe.
Giełda towarowa - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków technicznych zapewniający wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji giełdowych oraz jednakowy dostęp w tym samym czasie do informacji rynkowych, a w szczególności do informacji o kursach i cenach towarów giełdowych oraz o obrotach towarami giełdowymi; Towar giełdowy - rozumie się przez to dopuszczone do obrotu na danej giełdzie towarowej:
a) oznaczone co do gatunku rzeczy,
b) różne rodzaje energii,
c) limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, d) prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, e) prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od kursów walut i stóp procentowych;
Transakcja giełdowa - rozumie się przez to umowę dotyczącą towarów giełdowych, zawartą na giełdzie w czasie i w sposób przewidziany dla zawierania takich umów przez:
a) członków giełdy, b) zleceniodawców, którzy zawarli umowę ze spółkami handlowymi prowadzącymi działalność maklerską.
Stronami transakcji giełdowych mogą być wyłącznie członkowie giełdy, do których zalicza się przede wszystkim domy maklerskie, towarowe domy maklerskie oraz maklerów niezależnych. Członkami giełd towarowych mogą być także domy składowe oraz grupy producentów rolnych, z tym że podmioty te mogą być stronami transakcji giełdowych zawieranych tylko na rachunek własny przez zatrudnionego specjalnie w tym celu maklera giełd towarowych, a przedmiotem umów mogą być jedynie rzeczy oznaczone co do gatunku.
Giełda towarowa może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę wynosi 3 000 000 zł. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę, na której jest dokonywany obrót wyłącznie wynosi 1 000 000 zł. Na jedną akcję przypada tylko jeden głos na walnym zgromadzeniu. Akcje spółki prowadzącej giełdę mogą być wyłącznie imienne.  Pokrycie obejmowanych akcji lub zapłata za nabywane akcje spółki prowadzącej giełdę nie może pochodzić z pożyczek, kredytów ani z nieudokumentowanych źródeł. Kapitał zakładowy powinien być pokryty w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki.  Spółka prowadząca giełdę ma obowiązek i wyłączne prawo zamieszczania w firmie spółki wyrazów „giełda towarowa”.  
Prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, które wydaje minister właściwy do spraw instytucji finansowych na wniosek spółki zaopiniowany przez Komisję Papierów Wartościowych Giełd.

(…)

… określonego przepisami ustawy. Decyzje podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt domu składowego. Właściwy minister może nakazać podanie decyzji do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie objętym działaniem domu składowego, obciążając dom składowy kosztami tego ogłoszenia.
Zasady funkcjonowania domu składowego określa regulamin, którego postanowienia…
… za dodatkowe usługi wykonywane przez dom składowy na rzecz składających, 5) sposób ogłaszania zmian regulaminu przedsiębiorstwa składowego, w tym taryfy składowego oraz ulg taryfowych. Prawo używania w nazwie przedsiębiorcy wyrazów „dom składowy” przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy uzyskali wpis do rejestru.
Dom składowy jest obowiązany w szczególności do: 1) wydawania dowodów składowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz