Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza - strona 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza - strona 2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza - strona 3

Fragment notatki:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza
Powstała nieco później niż ARR. Dysponuje ona środkami finansowymi-finansuje przede wszystkim działalność inwestycyjną. W okresie przedakcesyjnym nałożona na Agencję nową funkcje - środki pomocowe, które obok inwestycji dotyczyły także innych dziedzin takich jak edukacja czy przysposobienie zawodowe. Aktualnie w rachubę wchodzą przede wszystkim płatności bezpośrednie wypłacane z funduszy Unii Europejskiej .UE przyznając środki finansowe, zażądała wskazania tzw. jednostki płatniczej, która byłaby odpowiedzialna za przejmowanie środków unijnych i rozliczanie się z nich. Rząd polski, nie chcąc mnożyć struktur państwowych, obarczył funkcją jednostki płatniczej ARiMR. Płatności bezpośrednie dot. działek nie mniejszych niż 1ha, przy czym obszar poszczególnych upraw nie może być mniejszy niż 0,1ha. Płatności obejmują:
jednolitą płatność obszarową płatności uzupełniające do określonych przez Radę Ministrów upraw rolnych. Są one przyznawane na wniosek producenta rolnego przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (decyzja administracyjna, odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR). Kontrola wniosków- przez osoby posiadające imienne upoważnienie Prezesa ARiMR. Do zadań Agencji należy wspieranie (m.in):
inwestycji w rolnictwie, w przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz rolnictwa, przedsięwzięć warunkujących wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej w celu rozpoczęcia, zwiększenia lub wznowienia produkcji,
poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,
przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, a także miast do 20 tysięcy mieszkańców,
rozwój infrastruktury techniczno-produkcyjnej wsi i rolnictwa, a także miast liczących do 20 tys. mieszkańców
kształcenia mieszkańców wsi w szkołach wyższych poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie odrębnych przepisów,
rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii.
Lista ta nie jest zamknięta- ustawy i rozporządzenia RM mogą nakładać na ARiMR inne zadania. Agencja nie podejmuje realizacji zadań jej przypisanych bezpośrednio lecz zleca ich wykonanie bankom i innym osobom prawnym
Agencja realizuje swoje zadania w szczególności przez:
dopłatę w pierwszej kolejności do oprocentowania kredytów bankowych, za pośrednictwem banków lub innych osób prawnych w oparciu o umowy zawierane przez Agencję z tymi podmiotami,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz