Pojęcie spółdzielni - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie spółdzielni - wykład - strona 1 Pojęcie spółdzielni - wykład - strona 2 Pojęcie spółdzielni - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie spółdzielni
9Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 Prawa spółdzielczego spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą, przy czym może ono prowadzić również działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. W świetle tej definicji spółdzielnia stanowi szczególny typ korporacji, który wyróżniają następujące cechy. Jest ona zrzeszeniem osób, które dla osiągnięcia wspólnego celu podejmują się działania w sposób zorganizowany. Ta cecha odróżnia ją od spółek kapitałowych stanowiących zrzeszenie kapitału, a nie osób. Członkowie spółdzielni w sposób samodzielny i samorządny decydują o istnieniu spółdzielni i kierunkach jej działalności. Oprócz działalności gospodarczej spółdzielnia może także prowadzić działalność społeczno-oświatową. Należy przy tym podkreślić, że prowadzenie działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność ta musi mieć zawsze cel zarobkowy. Wskazać można, że spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność gospodarczą, jednakże nie ma ona cech przedsiębiorstwa zarobkowego.
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie przepisów Prawa spółdzielczego, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu (art. 2 Prawa spółdzielczego).
9W myśl art. 3 Prawa spółdzielczego majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Chodzi tu oczywiście o pojęcie własności w ujęciu ekonomicznym, podkreślające grupowy charakter majątku spółdzielni. Jest oczywiste, że w sensie prawnym właścicielem majątku spółdzielni, na który w pierwszym rzędzie składają się fundusze spółdzielni (zasobowy, udziałowy, inne fundusze - np. wkłady), jest spółdzielnia jako osoba prawna, a nie poszczególni jej członkowie.
9Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni (art. 67 Prawa spółdzielczego). Jako osoba prawna odpowiada ona za swoje zobowiązania całym majątkiem (art. 68 Prawa spółdzielczego), natomiast członkowie spółdzielni nie odpowiadają za zobowiązania spółdzielni, ale uczestniczą w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów (art. 19 § 2 Prawa spółdzielczego).
9Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania na zasadach określonych w art. 91-93a Prawa spółdzielczego.
9Spółdzielnie mogą zakładać związki rewizyjne i przystępować do takich związków, których zasadniczym celem jest zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom pomocy w ich działalności statutowej. Zasady tworzenia i działania związków rewizyjnych określone są w art. 240-257 Prawa spółdzielczego.


(…)

…, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli-osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu. Osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej wyłącznie w celu organizowania się w grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) bądź we wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz…
… do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (art. 7 Prawa spółdzielczego) i jest wpisywana w rejestrze przedsiębiorców KRS (art. 36 pkt 8 ustawy o KRS). Zgodnie z art. 11 Prawa spółdzielczego z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółdzielnia nabywa osobowość prawną. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz