Użytkowanie wkładu gruntowego w spółdzielni produkcji rolnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Użytkowanie wkładu gruntowego w spółdzielni produkcji rolnej - strona 1 Użytkowanie wkładu gruntowego w spółdzielni produkcji rolnej - strona 2

Fragment notatki:

Użytkowanie wkładu gruntowego w spółdzielni produkcji rolnej
Wkłady w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, służące zapewnieniu materialnych czynników produkcji dla działalności zespołowego gospodarstwa rolnego , mają charakter wkładów gruntowych lub pieniężnych.
W przypadku gospodarki finansowej rolniczych spółdzielni mamy do czynienia ze specyficznym ujęciem wyniku finansowego (dochód rolniczy) a także ze szczególnymi regułami opodatkowania działalności gospodarczej R S P. Dochód ogólny RSP stanowi różnicę między przychodem uzyskanym w danym roku obrachunkowym z produkcji i usług oraz zysków nadzwyczajnych, a sumą poniesionych kosztów na tę działalność, pomniejszoną o straty nadzwyczajne i należne podatki oraz powiększoną lub pomniejszoną o różnicę wartości zapasów między stanem na koniec roku obrachunkowego a stanem na początek tego roku. Dochód ogólny RSP podlega podziałowi na odpowiednie fundusze spółdzielni. Część dochodu ogólnego powstała po dokonaniu odpisów na fundusze, stanowi dochód podzielny, podlegający podziałowi pomiędzy członków spółdzielni i domowników z tytułu ich pracy oraz innych tytułów przewidzianych w statucie.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna tworzy następujące zasadnicze fundusze własne:
1. Fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich,
2. Fundusz zasobowy powstający z wpłacanego przez członków wpisowego, części dochodu ogólnego oraz wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie. Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz jej statucie. Do rolniczych spółdzielni produkcyjnych mają także zastosowanie przepisy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach. Działalność gospodarcza spółdzielni produkcyjnych podlega opodatkowaniu wg. zasad ogólnych. Z tytułu działalności rolniczej RSP jest podatnikiem podatku rolnego. Przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych, nie są objęte podatkiem dochodowym. Jeżeli spółdzielnia obok działalności rolniczej, wykonuje inną działalność gospodarczą, to przychody z tej działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Podstawą prowadzenia gospodarstwa RSP jest osobista praca członków spółdzielni, nadto członkowie posiadający grunty rolne obowiązani są wnieść je w całości lub części jako wkład do spółdzielni, jeżeli statut tak stanowi. Statut RSP może przewidywać, że członek spółdzielni posiadający grunty rolne jest obowiązany wnieść je w całości lub części jako wkład do spółdzielni. Wkłady gruntowe mogą być wnoszone w zależności od postanowień statutu - bądź na własność spółdzielni albo do korzystania z nich przez spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego. W praktyce RSP, w większości wkłady wnoszone są do użytkowania.


(…)

… spółdzielnia może także przyjść środki produkcji, np. inwentarz żywy. paszę, materiał siewny., maszyny i urządzenia przydatne we wspólnym gospodarstwie .Ponieważ wkład pieniężny ma charakter wkładu zwrotnego zarówno środki pieniężne, jak i środki produkcji wniesione na poczet tego wkładu są przeliczane według zasad określonych w statucie; zwrot wkładu pieniężnego następuje w gotówce, przy uwzględnieniu…
…, na której znajdują się budynki lub urządzenia będące własnością spółdzielni może być przejęta na własność przez spółdzielnię. Wniesienie wkładu gruntowego do użytkowania spółdzielni nie pozbawia członka - właściciela gruntu możliwości rozporządzania tym gruntem zarówno intern vivos jak i mortis causa. W razie odpłatnego przeniesienia własności wkładu gruntowego i spółdzielni przysługuje prawo pierwokupu. Oprócz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz