Uniwersytet w Białymstoku - strona 11

SZKOŁY HELLEŃSKIE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

SZKOŁY HELLEŃSKIE (próba znalezienia się w nowej rzeczywistości): Cynicka - założył ją Antystenes , najważniejszym uczniem był Diogenes. Stwierdzają, że świat w którym żyliśmy legł w gruzach. Umówiliśmy się między sobą, że potrafimy panować, le...

T. HOBBES

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

T.HOBBES Myśliciel angielski XVII wieku. Stwierdził, że wszyscy ze wszystkimi prowadziliśmy wojny, człowiek człowiekowi był wilkiem. Czuliśmy potencjalne zagrożenie i to skłoniło nas, by zawrzeć umowę 1-etapową każdego z każdym, treścią jest zrzeczenie się tego co doskwierało nam w stanie natury (...

Systemy praw autorskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

PRAWO AUTORSKIE Systemy praw autorskich obowiazujących w Polsce po I wojnie światowej 1)zabór niemiecki -ustawa z 19 czerwca 1901r. o prawie autorskim do utworów literackich i muzycznych -ustawa z 9 stycznia 1907r. o prawie autorskim do utworów

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 931

Charakter autorskich praw majatkowych -terminowy - podlegają zbyciu mortis causa i w ograniczonym zakresie inter vivos orazzrzeczeniu się -są cywilnymi prawami podmiotowymi o charakterze bezwzględnym skutecznym erga omnes Modele au...

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE - charakter

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

Autorskie prawa osobiste - charakter 1)osobisty charakter 2)nieograniczone w czasie 3)nieprzenoszalność Autorskie prawa osobiste 1)wymienione w treści art. 16 pr. aut. a)autorstwo utworu -negatywna postać- skierowany do inny...

Budżet państwa - system finansowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 833

IV. Budżet państwa. (bp) Dokonuje istotnych transferów na rzecz innych elementów systemu fin.publ., zwłaszcza budżetów samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu finansowych stosunków międzyn...

Budżet powiatów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

Budżet powiatów W myśl ogólnych zasad wyrażonych w Konstytucji RP, ogół mieszkań­ców powiatu tworzy z mocy prawa powiatową lokalną wspólnotę samorzą­dową (art. l ustawy). Przyznane zadania powiat realizuje na własną od­powiedzialność i we własnym imieniu. Powiat posiada osobowość prawną, a jego sam...

Budżet województw

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

Budżet województw Gospodarka finansowa prowadzona jest przez województwo samodziel­nie na podstawie własnego budżetu. Budżet jest uchwalony jako część uchwały budżetowej na rok kalendarzowy. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu woje­wództwa, a także inicjatywa w sprawie zmia...

Dług publiczny -finansowe zobowiązanie wł.publ.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518

VI. Dług publiczny (dł.publ.) - finansowe zobowiązanie wł.publ. (państwowych i samorządowych) z tyt. zaciągniętych pożyczek. Dł.publ. jest najczęściej skutkiem zobowiązań państwa (wł.publ.) powstałych w wyniku: zaciągnięcia bezpośrednich pożyczek oraz kredytów; w zakres pożyczek mogą wchodzić depozy...

Deficyt budżetowy - Strumień

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

V. Deficyt budżetowy (def.bud.) Porównanie strumieni dochodów z sumą strumieni wydatków oznacza występowanie albo nadwyżki, albo deficytu. Może się zdarzyć, że w ogromie operacji dochodowo- wydatkowych budżetu ani aparat skarbowy, ani bankowy nie zauważą naruszenia równowagi między strumieniami doc...