Budżet powiatów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet powiatów - strona 1 Budżet powiatów - strona 2

Fragment notatki:

Budżet powiatów
W myśl ogólnych zasad wyrażonych w Konstytucji RP, ogół mieszkań­ców powiatu tworzy z mocy prawa powiatową lokalną wspólnotę samorzą­dową (art. l ustawy). Przyznane zadania powiat realizuje na własną od­powiedzialność i we własnym imieniu. Powiat posiada osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej.
Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości. Ponadto powiat może zawierać poro­zumienia z organami administracji rządowej, w tym także z województwem, na którego obszarze się znajduje. W celu wykonywania swych zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Dopuszczalne jest zawieranie porozumień w sprawie powierzenia innemu podmiotowi prowadzenia zadań publicznych.
Powiat dysponuje mieniem. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Sposób nabywania mienia przez powiat reguluje ustawa o samorządzie powiatowym. Ustawodawca zastrzega jednak, że nie może to być mienie jakiejkolwiek gminy (art. 47 ust. l pkt 1).
Gospodarka finansowa prowadzona jest przez powiat samodzielnie na podstawie własnego budżetu. Rada powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając między innymi obowiązki powiatowych jedno­stek organizacyjnych. W myśl art. 55 ust. 3 ustawy o samorządzie powiato­wym, bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w pro­jekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Odpowiedzialność za wykonanie bu­dżetu ponosi zarząd powiatu.
Dochodami powiatów — zgodnie z art. 8 ustawy — są:
1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu;
2) udział, w wysokości 1% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na tere­nie powiatu;
3) subwencja ogólna;
4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżeto­wych powiatu;
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym;
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw;
7) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachun­kach bankowych;
8) dochody z majątku powiatu.
Analogicznie, jak przy dochodach gmin, ustawodawca wymienia również dochody fakultatywne powiatów. Zapis tej treści znajduje odzwierciedlenie w art. 9, w myśl którego dochodami powiatów mogą być:
1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz