Finanse powiatu - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse powiatu - wykład - strona 1 Finanse powiatu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe zadania powiatów (zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
(ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r.):
1) oświata ponadgimnazjalna,
2) leczenie szpitalne, promocja i ochrona zdrowia,
3) pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych,
4) drogi publiczne i komunikacja w skali powiatu,
5) kultura i ochrona dóbr kultury,
6) kultura fizyczna i turystyka,
7) geodezja, kartografia i kataster, gospodarka nieruchomościami,
8) ochrona przeciwpowodziowa, likwidacja skutków zagrożeń nadzwyczajnych,
9) bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo obywateli, obronność,
10) nadzór sanitarno-epidemiologiczny, budowlany i weterynaryjny,
11) przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
12) ochrona praw konsumenckich,
13) gospodarka wodna, ochrona środowiska i przyrody,
14) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
15) utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych.
Jednostki budżetowe powiatu:
- Starostwo Powiatowe
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Powiatowy Urząd Pracy
- Zespoły Szkół Ogólnokształcących i innych
- Licea Ogólnokształcące
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Domy Pomocy Społecznej
- Młodzieżowy Dom Kultury
- Pogotowie Opiekuńcze
- Domy Dziecka
Podstawowe
dochodów
powiatów
udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:
1.
*
rodzaje
10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na
terenie
powiatu,
*
1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na
terenie
powiatu,
2. subwencja ogólna,
3. dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych,
4.
dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje żądań służb, inspekcji i straży
wymienionych w ustawie o samorządzie powiatowym,
5. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane
przez
powiat
na
podstawie
odrębnych
ustaw,
6. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, w tym
zwłaszcza
zadań
z
zakresu
pomocy
społecznej,
7. odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych,
8. dochody z majątku powiatu.
Subwencja ogólna dla powiatów - części:
* wyrównawcza (kwota podstawowa i uzupełniająca),
* równoważąca,
* oświatowa.
Subwencja ogólna dla powiatu
Część wyrównawcza - ustalana podobnie jak kwota wyrównawcza subwencji dla gmin.
Kwotę podstawową otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych (udziały
w podatkach dochodowych) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż
wskaźnik dochodów dla wszystkich powiatów (Pp). Kwota podstawowa wynosi 88 % różnicy
pomiędzy wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P pomnożonej przez liczbę mieszkańców powiatu.
Kwotę uzupełniającą otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia B obliczony jako
iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz