Dochody powiatów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody powiatów. - strona 1 Dochody powiatów. - strona 2 Dochody powiatów. - strona 3

Fragment notatki:

DOCHODY POWIATÓW Zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym, prawa powiatu przysługują miastom, które 31 grudnia 1998 roku liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiły od nadania miastu praw powiatu. Dochody powiatów: Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku,
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 roku,
Ustawa o samorządzie województwa z 1998 roku.
Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi powiatu są:
1) wpływy z opłat stanowiących dochód powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
3) dochody z majątku powiatu,
4) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
5) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
6) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
Dochody powiatów: Dochodami powiatu są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, będących podatnikami tego podatku, zamieszkałych na obszarze powiatu. Udział wynosi 10,25%. Dochodami są wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa. Udział wynosi 1,40%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej . kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (PP).
Przez dochody podatkowe rozumie się wyłącznie dochody z tytułu:
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych


(…)

Urząd Pracy, a zadania tej jednostki są realizowane przez inny powiat
30% rozdziela się między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju
30% rozdziela się między miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących…
… reformy systemu oświaty,
Na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, w szczególności na dofinansowanie programów realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury,
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
Na realizację zadań związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz