Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego

note /search

Dochody powiatów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1379

DOCHODY POWIATÓW Zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym, prawa powiatu przysługują miastom, które 31 grudnia 1998 roku liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiły od ...

Dochody województw.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

DOCHODY WOJEWÓDZTW Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 roku, Ustawa o samorządzie województwa z 1998 roku. Dochody własne (art. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego): 1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie ...

Fundusz spójności i fundusze strukturalne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW Ma charakter fakultatywny. Opłata nie może przekroczyć 100,00 zł od jednego psa. ŚRODKI Z UE 1) fundusze przedakcesyjne, 2) Fundusz Spójności, 3) fundusze strukturalne. Fundusze przedakcesyjne: 1) ISPA - o...

Podatek leśny - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1176

PODATEK LEŚNY Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym Podmiotami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoi...

Podatek od spadków i darowizn.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1855

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny ...

Podatek rolny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1547

PODATEK ROLNY Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Podmiotami podatku rolnego są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wymienione podmioty mogą być: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wie...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1092

PODATKI art. 6 Ordynacji podatkowej Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Elementy konstrukcji prawnej podatku: 1)Podmiot podatku, 2)Przedmiot podatk...

Regionalne izby obrachunkowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE RIO sprawują nadzór w zakresie spraw finansowych w odniesieniu do: 1) jednostek samorządu terytorialnego, 2) związków międzygminnych, 3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, 4) związków powiatów, 5) stowarzyszeń powiatów, 6) samorządowych jednostek ...

Finanse publiczne i prywatne - aspekty współdziałania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

ASPEKTY WSPÓŁDZIAŁANIA Ekonomiczno-finansowy. Prakseologiczny. Społeczno-kulturowy. Przestrzenny. POJĘCIE FINANSÓW PUBLICZNYCH Finanse - proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych przez różne podmioty. FINANSE PRYWATNE Finanse przedsiębiorstw. Finanse banków i instytucji bankowych....

Podatki - zagadnienia wstępne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1827

PODZIAŁ POZIOMY gmina gmina powiat powiat województwo województwo Przepływy pomiędzy jednostkami tego samego szczebla. Gminy bogatsze część dochodów przekazują gminom biedniejszym. PODZIAŁ PIONOWY Państwo podatki subwencje dotacje Samorząd terytorialny PODATKI - ZAGADNIENIA WSTĘPNE art....