Podatek rolny.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek rolny. - strona 1 Podatek rolny. - strona 2 Podatek rolny. - strona 3

Fragment notatki:

PODATEK ROLNY
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Podmiotami podatku rolnego są:
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wymienione podmioty mogą być:
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.,
dzierżawcą, gdy gospodarstwo rolne zostało wydzierżawione (przepisy o ubezpieczeniu rolników),
Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia produkcyjna. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inne niż działalność rolnicza.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych, liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. W przypadku pozostałych gruntów, podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Przykładowe zwolnienia przedmiotowe :
- użytki rolne klasy V, VI, VIz, oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
- grunty położone w pasie drogi granicznej,
- grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją, w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,
- użytki ekologiczne,
- grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę,
- grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach,
- grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Przykładowe zwolnienia podmiotowe dotyczą:
- uczelni,
- szkół, placówek, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli-publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów,
- placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk,
- jednostek badawczo-rozwojowych,
- przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Z tytułu tego zwolnienia jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje zwrot utraconych dochodów.

(…)

… służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
- zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
- Ulga dotycząca opodatkowania gospodarstw rolnych, posiadanych przez żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej. - Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30% dla gruntów klas I, II, IIIa i III, a o 60% dla gruntów klas IVa, IV i IVb. Miejscowościami położonymi na terenach podgórskich i górskich są miejscowości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz