Założenia podatku rolnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia podatku rolnego-opracowanie - strona 1 Założenia podatku rolnego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ZAŁOŻENIA PODATKU ROLNEGO Dochód budżetu gminy. I. Podatnik: 1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
jeżeli są:
a. właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych
b. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem gruntów należących do Zasobu oraz będących w zarządzie Lasów Państwowych)
c. posiadaczami zależnymi, gdy posiadają grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy dzierżawią grunty na podstawie umowy
II. Podstawa opodatkowania: Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a także grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyłączeniem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Specyfiką jest hektar przeliczeniowy.
Dwie kategorie gruntów:
- wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (patrz zagadnienie 5)
- niewchodzące w skład gospodarstw rolnych
III. Stawka: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta z hektara przeliczeniowego wg średniej ceny skupu żyta za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
IV. Zwolnienia: (z ustawy i na wniosek) a. przedmiotowe: - użytki rolne klasy 5, 6, 6z
- grunty zadrzewione i zakrzewione na nich
- z urzędu - użytki ekologiczne, grunty zajęte pod zbiorniki wodne, pod wały przeciwpowodziowe, wpisane do rejestru zabytków
- działki przyzagrodowe członków rsp jeżeli są emerytami, inwalidami, niezdolnymi do pracy lub samodzielnej egzystencji
Czasowe wyłączenie:
- grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku prowadzenia robót
- grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - 5 lat
- grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - następny rok po.
- grunty na których zaprzestano produkcji rolnej - do 3 lat, maks 20% lub 10ha b. podmiotowe: - publiczne i niepubliczne jednostki objęte systemem oświaty jak szkoły
- placówki naukowe PAN
- jednostki badawczo-rozwojowe
- zakłady pracy chronionej
- centra badawczo-rozwojowe
- Polski Związek Działkowców
V. Ulgi: 1. Ulga inwestycyjna
2. Ulgi żołnierskie (jedyne o ch. osobistym)
3. Ulgi na terenach podgórskich i górskich (30 lub 60%)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz